Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Kiểm định chất lượng trường THCS (mẫu)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hiep Hoa
  Ngày gửi: 10h:00' 14-12-2009
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 891
  Số lượt thích: 0 người


  SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRÀ VINH
  PHÒNG GIÁO DỤC CẦU NGANG
  ------(((------

  BÁO CÁO
  TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

  TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA

  NĂM HỌC 2009-2010  PHÒNG GIÁO DỤC
  HUYỆN CẦU NGANG

  TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hiệp Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2009
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA
  - Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
  - Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;
  - Theo đề nghị của các bộ phận
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Hiệp Hòa gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
  Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường THCS Hiệp Hòa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Các ông, bà có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cơ quan chủ quản (để b/c);
  - Lưu: …
  HIỆU TRƯỞNG

  TĂNG VĂN XỨNG
  
    DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
  (Kèm theo Quyết định số........ngày....tháng.....năm 2009)

  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  Tăng Văn Xứng
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch HĐ
  
  2
  Trần Văn Đạt
  Hiệu phó
  Phó Chủ tịch HĐ
  
  3
  
  Giáo viên
  Thư ký HĐ
  
  4
  
  Chủ tịch CĐ
  Ủy viên HĐ
  
  5
  
  Tổ trưởng XH
  Ủy viên HĐ
  
  6
  
  Tổ trưởng TN
  Ủy viên HĐ
  
  7
  
  Tổng phụ trách
  Ủy viên HĐ
  
  8
  
  Bí thư đoàn
  Ủy viên HĐ
  
  
  DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  
  Giáo viên
  Thư ký HĐ
  
  2
  
  Chủ tịch CĐ
  Thư ký HĐ
  
  3
  
  Tổ trưởng XH
  Thư ký HĐ
  
  ...
  
  
  
  
  
  DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  
  Tổng phụ trách
  Ủy viên HĐ
  
  2
  
  Bí thư đoàn
  Ủy viên HĐ
  
  3
  
  
  
  
  ...
  
  
  
  
  

  PHÒNG GIÁO DỤC
  HUYỆN CẦU NGANG
  TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hiệp Hòa, ngày tháng năm 2009
  
  KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
  TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA

  1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá
  Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là nhà trường), để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
  Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  2. Hội đồng tự đánh giá
  a) Thành phần Hội đồng tự đánh giá
  Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số... ngày...tháng....năm.... của Hiệu trưởng, hoặc Giám đốc Trung tâm (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) ... Hội đồng gồm có ..thành viên (danh sách kèm theo).
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
  (Kèm theo Quyết định số........ngày....tháng.....năm......)
  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch HĐ
  
  2
  
  

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng