Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Qui che chi tieu noi bo Cong doan co so

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Công Thành
  Ngày gửi: 11h:08' 16-03-2010
  Dung lượng: 105.0 KB
  Số lượt tải: 911
  Số lượt thích: 0 người
  LĐLĐ HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÓC MÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  CĐCS TRƯỜNG TH NGÃ BA GIỒNG
  (((
  Số: …….. / QĐ QCT-C QNS - CĐCS Hóc Môn, ngày 03 tháng 02 năm 2010


  QUYẾT ĐỊNH

  V/v Ban hành Quy chế chỉ tiêu nội bộ Ngân sách CĐCS trường TH Ngã Ba Giồng

  ((((((((((((((((((((

  Ban Chấp hành CĐCS trường TH NGÃ BA GIỒNG

  Căn cứ công văn số 2010/TLĐ ngày 03/12/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v kiểm tra, kiểm soát và quản lý chi tiêu tài chính NSCĐ.

  Căn cứ qui định nội dung và phạm vi thu-chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

  Căn cứ Quyết định 212/QĐ-TLĐ ngày 15/02/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành qui định nội dung và phạm vi thu-chi ngân sách CĐCS doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

  Căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ huyện Hóc Môn v/v xây dựng quy chế chi tiêu ngân sách công đoàn.

  Căn cứ biên bản họp BCH Công đoàn – Tập thể công đoàn viên trường TH Ngã Ba Giồng,


  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Ban Chấp Hành CĐCS Ban hành Quy định về việc xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ Ngân sách và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về tài chính của CĐCS trường TH Ngã Ba Giồng.
  Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03 / 02 / 2010.
  Điều 3: BCH Công đoàn, các Tổ trưởng công đoàn, Kế toán – Thủ quỹ và tập thể CĐV của CĐCS trường TH Ngã Ba Giồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận : TM. BAN CHẤP HÀNH / CĐCS
  - Như trên; CHỦ TỊCH
  Lưu./.


  Trần Công Thành

  LĐLĐ HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÓC MÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  C ĐCS TRƯỜNG TH NGÃ BA GIỒNG
  (((
  Số : / QCT-C QNS - CĐCS

  Hóc Môn, ngày 03 tháng 02 năm 2010

  QUY CHẾ THU CHI
  NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH NGÃ BA GIỒNG

  Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.
  Căn cứ hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.
  Căn cứ quy định nội dung và phạm vi thu- chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  Căn cứ quyết định 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/09/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v thực hiện phụ cấp kiêm nghiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn và văn bản số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với CBCĐ.
  Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn cơ sở trường TH Ngã Ba Giồng ngày 29 / 01 / 2010.
  Căn cứ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở trường TH Ngã Ba Giồng.
  Ban chấp hành công đoàn trường TH Ngã Ba Giồng quy định sử dụng Quỹ công đoàn cơ quan như sau:

  A.NGUỒN THU

  Thu kinh phí: Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2006 của liên Bộ tài chính-TLĐLĐVN
  Thu đoàn phí: Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 1/6/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn
  Thu khác: Căn cứ tình hình của đơn vị để đưa vào quy định.

  Bao gồm:
  Thu do Chuyên môn (Chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân,…) mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ KP hoạt động.
  Thu về hoạt động văn hóa, thể thao, nhượng bán thanh ký tài sản, lãi tiền gửi quỹ CĐ, lãi cổ phần, cổ phiếu do CĐ mua, lãi đầu tư từ quỹ CĐ cho hoạt động kinh tế của CĐCS theo quy định.
  Thu do tiền thưởng tập thể CĐCS

  B.NỘI DUNG CHI

  Các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu dưới đây chỉ là chi tiêu hướng dẫn, CĐCS căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng, tuy nhiên không được vượt quá mức chi tối
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng