dan xuat- ancol - phenol tham khao them


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lam Oanh
Ngày gửi: 23h:04' 04-04-2012
Dung lượng: 316.5 KB
Số lượt tải: 383
Số lượt thích: 0 người
MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN ANCOL – PHENOL.
I. Dạng 1: Biện luận tìm công thức phân tử ancol.
- Trong ancol (đơn hoặc đa) CxHyOz thì bao giờ chúng ta cũng có:
y 2x + 2 (y luôn là số chẵn)
- Đặc biệt trong ancol đa chức: số nhóm – OH số nguyên tử C.
- CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+2O (n1)

II. Dạng 2: Giải toán dựa vào phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm – OH
- Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na, K ... thu được muối ancolat và H2.
R(OH)a + aNa R(OH)a + H2 (1)
Dựa vào tỉ lệ số mol giữa ancol và H2 để xác định số lượng nhóm chức.
+) Nếu  ancol đơn chức.
+) Nếu  ancol 2 chức.
+) Nếu  ancol 3 chức.
Lưu ý:
+) Nếu cho hỗn hợp 2 ancol tác dụng với Na, K mà  trong hỗn hợp 2 ancol có 1 ancol đa chức.
+) Trong phản ứng thế của ancol với Na, K ta luôn có: 
+) Để giải nhanh bài tập dạng này nên áp dụng các phương pháp như: Định luật bảo toàn khối lượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp trung bình ...

III. Dạng 3: Giải toán dựa vào phản ứng cháy của ancol
* Đốt cháy ancol no, mạch hở:
CnH2n+2Ox + O2nCO2 + (n+1) H2O
Ta luôn có:
 và 
* Đốt cháy ancol no, đơn chức, mạch hở
CnH2n+2O + O2nCO2 + (n+1) H2O
Ta luôn có:
 và 
phản ứng = 
* Lưu ý: Khi đốt cháy một ancol (A):
- Nếu:  (A) là ancol no: CnH2n+2Ox và 
- Nếu:  (A) là ancol chưa no (có một liên kết π): CnH2nOx
Nếu:  (A) là ancol chưa no có ít nhất 2 liên kết π trở lên: CTTQ: CnH2n+2-2kOx (với k≥2)
IV. Dạng 4: Giải toán dựa vào phản ứng tách H2O
1. Tách nước tạo anken: xúc tác H2SO4 đặc ở to ≥ 170oC
- Nếu một ancol tách nước cho ra 1 anken duy nhất ancol đó là ancol no đơn chức có số C ≥ 2.
- Nếu một hỗn hợp 2 ancol tách nước cho ra một anken duy nhất trong hỗn hợp 2 ancol phải có ancol metylic (CH3OH) hoặc 2 ancol là đồng phân của nhau.
- Ancol bậc bao nhiêu, tách nước cho ra tối đa bấy nhiêu anken khi tách nước một ancol cho một anken duy nhất thì ancol đó là ancol bậc 1 hoặc ancol có cấu tạo đối xứng cao.
- Trong phản ứng tách nước tạo anken ta luôn có:


2. Tách nước tạo ete: xúc tác H2SO4 đặc ở to = 140oC
- Tách nước từ n phân tử ancol cho ra ete, trong đó có n phần tử ete đối xứng.
- Trong phản ứng tách nước tạo ete ta luôn có:


- Nếu hỗn hợp các ete sinh ra có số mol bằng nhau thì hỗn hợp các ancol ban đầu cũng có sồ mol bằng nhau.
* Lưu ý: Trong phản ứng tách nước của ancol X, nếu sau phản ứng thu được chất hữu cơ Y mà:
dY/X < 1 hay chất hữu cơ Y là anken.
dY/X > 1 hay chất hữu cơ Y là ete.
V. Độ rượu (ancol).
- Độ rượu (ancol) là thể tích (cm3, ml) của ancol nguyên chất trong 100 thể tích (cm3, ml) dung dịch ancol.
Độ rựou = .100
Muốn tăng độ rượu: thêm ancol nguyên chất vào dung dịch; muốn giảm độ rượu: thêm nước vào dung dịch ancol.
VI. Giải toán dựa vào phản ứng oxi hóa.
- Tác nhân oxi hóa thường là CuO (toC) hoặc O2 (xúc tác Cu, toC)
Ancol bậc 1 Andehit
Ancol bậc 2 Xeton
Ancol bậc 3 Không bị oxi hóa bởi CuO
Lưu ý : khối lượng CuO giảm = mO trong CuO đã phản ứng với ancol.
- Trong phản ứng oxi hóa của ancol no, đơn chức:
CnH2n+2O + CuO CnH2nO + Cu + H2O.
Ta luôn