Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  De thi HSG tieng Anh 8 cap huyen

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Collecting
  Người gửi: Lưu Nhật Vy
  Ngày gửi: 21h:26' 08-04-2012
  Dung lượng: 59.5 KB
  Số lượt tải: 1026
  Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Phương Chi)
  UBND HUYỆN CAO LÃNH
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  _____Đề chính thức______
  Kỳ thi Học sinh giỏi cấp huyện năm học 2006 - 2007
  Môn: Tiếng Anh lớp 8
  Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
  
   Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  SBD  Giám thị 1
  Giám thị 2
  Mã phách
  
  (---------------------------------------------------------------------------------------------
  Điểm  Giám khảo 1
  Giám khảo 2
  Mã phách
  
  AI) Multiple choice (6ms)
  I) From each number, pich out one word whose underlined part is pronounced differently from the others.
  1) a-perform b-colour c-boring d-your
  2) a-bath b-watch c-want d-water
  3) a-thank b-think c-father d-them
  4) a-happen b-house c-hour d-horse
  5) a-filled b-destroyed c-wished d-prepared
  6) a-flow b-crowd c-cloud d-scout
  II) From each number, pick out one word which has the stress on the second syllable:
  7) a-chemical b-upset c-steamer d-cupboard
  8) a-jungle b-volcano c-surroud d-marine
  9) a-foreman b-microwave c-manufactor d-mortar
  10) a-powder b-process c-flavour d-defrost
  III) Choose the correct answer for each sentence.
  11) Please ask them . . . . . . . . . . in this area.
  a) don’t smoke b) not smoking c) to not smoke d) not to smoke
  12) Come and . . . . . . . . . . . . badminton, Nam!
  a) do b) make c) take d) play
  13) Timson . . . . . . . . . . 13 films and I think her latest is the best.
  a) made b) had made c) has made d) was making
  14) My birthday is . . . . . . . . . . February 2nd.
  a) on b) in c) at d) from
  15) You should learn your lesson . . . . . . . . . .
  a) careful b) carefully c) careless d) carelessly
  16) “The students went on a canoe trip yesterday.”
  “I heard it was . . . . . . . . . . . . . . .”
  a) excited b) exciting c) exciteful d) an excitement

  (---------------------------------------------------------------------------------------------
  17) “Do you think your father will worry if we’re late?”
  “Maybe we’d better . . . . . . . . . . . . . . him.”
  a) call b) be calling to c) to call d) will call
  18) I said “Happy Birthday” before . . . . . . . . . . Lan a present.
  a) give b) will give c) gave d) giving
  19) Tam . . . . . . . . . last night when the telephone . . . . . . . . . . .
  a) slept-rang b) slept-wasringing
  c) was sleeping-rang d) was sleeping-was ringing
  20) “Would you like to go to the movie with me tonight?”
  “ - . . . . . . . . . . . . . . . . .”
  a) Yes, please. b) I’m sorry. I’d love to.
  c) No, thanks. d) Yes, I’d love to.
  21) John doesn’t play tennis. David doesn’t play tennis.
  a. Both John and David doesn’t play tennis.
  b. Neither John nor David plays tennis.
  c. Not either John or David plays tennis.
  d. Not only John but also David doesn’t play tennis.
  22) The coach said, “It’s time for
  No_avatarf

  bài này mình làm sai 16 câu

   
  Gửi ý kiến