Đề cương HKI môn GDCD 10 tham khảo


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Trần Duy Khiêm
Ngày gửi: 13h:01' 22-05-2012
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
Câu 1: Thế giới quan duy vật hay thế giới quan duy tâm có vai trò tích cực trong sự phát triển của xã hội ? Vì sao ?
Câu 2: Thế nào là phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình ?
Câu 3: a/ Giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên.
b/ Con người có nhận thức và cải tạo được thế giới khách quan không ? Vì sao ?
Câu 4: a/ Chứng minh vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.
b/ Hãy sắp xếp các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp lên cao. Mỗi hình thức nêu một ví dụ.
Câu 5: Phân biệt sự “thống nhất” và “đấu tranh” giữa các mặt đối lập.
Câu 6: a/ Thế nào là chất và lượng của sự vật, hiện tượng ? Cho ví dụ minh họa.
b/ Em hãy nêu một ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất trong quá trình học tập hoặc rèn luyện bản thân.
Câu 7: a/ Trình bày khái niệm và những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng. Mỗi đặc điểm nêu một ví dụ minh họa.
b/ Thế nào là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng ?
c/ Chúng ta phải luôn luôn đổi mới phương pháp học tập. Theo em, đó có phải là yêu cầu của phủ định biện chứng không ? Vì sao ?
Câu 8: a/ Theo triết học duy vật biện chứng, nhận thức là gì ? Gồm những giai đoạn nào ? Nêu nội dung của từng giai đoạn.
b/ Triết học duy vật biện chứng khẳng định điều gì về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức ? Đó là những vai trò nào ?
c/ Dựa vào kiến thức đã học về thực tiển và nhận thức, em hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ : Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Câu 9: a/ Ý thức xã hội bao gồm những cấp độ nào ? Nêu nội dung của từng cấp độ .
b/ Phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội.
Câu 10: Chứng minh rằng: Con người là chủ thể của lịch sử.