Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  DE VA DAP AN TIENG ANH VAO 10 , QUANG NGAI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Minh Hoàng
  Ngày gửi: 18h:27' 30-06-2012
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 705
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 Năm học 2012- 2013
  QUẢNG NGÃI Môn thi: Tiếng Anh (Không chuyên)
  Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
  ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 2 trang)

  A. MULTIPLE CHOICE: (4pts)
  I/Choose the word which has the underlined past is pronounced differently from the other
  1/ A. seat B. meat C. head D. heat
  2/ A. tidal B. high C. nice D. big
  3/ A. chemistry B. chat C. watch D. catch
  II/Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the other.
  4/ A. river B. flower C. shopping D. enjoy
  5/ A. fashion B. design C. receive D.improve
  III/Choose the correct answer ( A,B,C or D)to complete each sentences
  6/ Mr. Brown dosen’t like milk,…………..?
  A.does he B.dosen’t he C.is he D.isn’t he
  7/ The environment will be ………….. if we go on throwing garbage carelessly.
  A.pollution B. pollute C.polluted D.polluting
  8/Today young people enjoy …………… jeans?
  A.wear B. wore C. wearing D.to wear
  9/They went to school ………………. it rained heavily.
  A.although B.because C. but D.in spite of
  10/Don’t forget to ………….. the lights before you go to bed.
  A.turn off B.see off C.go off D.take off
  11/ They are talking about the man ………………… daughter won the first prize.
  A.which B.whom C. who D. whose
  12/ The boy is ………………….. young that he can’t ride a motorbike.
  A.such B. enough C.too D.so
  13/ When Nam was a little boy, he …………………… go fishing with his father.
  A. was used to B.used to C. got used to D.use to
  14. My father told me that Ha Noi was different ………Kuala Lumpur
  A. from B. in C.with D.to
  15/ According to tomorrow’s weather ……………it will be raining along the coast of Quang Ngai..
  A. forecasted B. forecaster C. forecast D. forecasting
  IV/Choose the underlined word or phrase(A,B,C orD ) that needs correcting
  16/ You’re tired although you stayed up late watching TV last night.
  A B C D
  17/ The cartoon film whom I saw last night is very interesting
  A B C D
  18/ Mr. Tuan said that he had to go home now.
  A B C D
  19/ My father asked us not to spending too much time playing computer games.
  A B C D
  20/ If I am you, I would take a taxi to the airport
  A B C D
  B. WRITTEN TEST: (6pts)
  I/ Suppy the correct form of the words in brackets to complete the following sentences(1pt)
  21/ Tet is the most important …CELERATION………….. for Vietnamese people . (CELEBRATE)
  22/ English is ……WIDELY………….. spoken all over the world. (WIDE)
  23/ Our family had an …ENJOYABLE……………… summer vacation in Nha Trang last year. (ENJOY)
  24/ Her dress has a beautiful DESIGN.of flowers. (DESIGNER)
  25/ He is the most………BORING……… man that I have ever known. (BORED)
  II/ Put the correct form of verbs inbrackets (1pt)
  26/ My mother (go)…GOES… to the supermarket every Sunday.
  27/ She (not visit) .. HAS NOT VISITED…her parents for two months.
  28/ Her aunt suggested (leave)…LEAVING… earlier.
  29/ They (buy)..BOUGHT … this car 3 months ago.
  30
  Tnta
  No_avatarf

  hình như câu 15 III sai ròi TT phải là C chứ

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng