de kiem tra tieng anh cuoi ky I lop 5


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quynh Chi
Ngày gửi: 12h:14' 21-12-2012
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 901
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên .............................................................................................................................................................

MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
Ex1.Circle the odd one out. ( khoanh vào từ khác loại)(1point)
1. a. farmer b. nurse c. teacher d. job
2. a. badminton b. sport c. swimming d. football
3. a. Singapore b. English c. Vietnamese d. American
4. a. friend b. write c. read d. sing
Ex2. Choose the letter A, B or C(2,5 points)
1. My father is a worker. He….......... in the factory.
A. worked B. works C. working
2. Maia book now.
A. read B. reads C. is reading
3. I born on November 7th.
A. am B. was C. were
4. I want a footballer.
A. be B. tobe C. being
5. Whereyou yesterday?
A. are B. was C. were
Ex 3. Reorder the words to make sentences: (2 points)

1. Vietnamese / am / I / . ........................................................................................................................................................
2. want / badminton / to / I / play / .
........................................................................................................................................................
3. letter / a / writing / he / is / . ........................................................................................................................................................
4. a / to / want / teacher / I / be / .
........................................................................................................................................................
Ex4. Read the passage and tick (() true or false (2,5 points)
During the break time we usually play in the schoolyard. The boys often play badminton. The girls always play skipping rope. I like to play hide – and – seek with my friends. Hoa and Linh sometimes play chess in the classroom. Now we can not play in the schoolyard because it’s raining.
True False
During the break time, the boys often play badminton.
The girls never play skipping rope in the schoolyard.
I like to play football with my friends.
Hoa and Linh always play chess in the classroom.
5 Now we can not play in the schoolyard

Ex5. Match the questions with the answers (2 points)
1. How often do you play football? a. She’s doing English exercises.
2. What’s Hoa doing? b. Yes. I am.
3. What subjects do you like? c. sometimes.
4. Where does your father work? d. in a factory.
5. Are you learning English? e. Music, Maths and English.Đáp án và biểu điểm chấm

Ex1.Circle the odd one out. ( khoanh vào từ khác loại)(1point)
Mỗi câu khoanh đúng 0,25điểm
D
B
A
A
Ex2. Choose the letter A, B or C(3 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
C
C
B
B
C
Ex 3. Reorder the words to make sentences: (2 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
I am Vietnamese.
I want to play badminton.
He is writing a letter.
I want to be a teacher.

Ex4. Read the passage and tick (() true or false (2,5 points)
Mỗi câu khoanh đúng 0,5điểm
True
False
False
False
True
Ex5. Match the questions with the answers (2 points) Mỗi câu khoanh đúng 0,4điểm

c
a
e
d
b