Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi hoc sinh giỏi cấp huyện nam 2012 - 2013 (Tiếng Anh)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Văn Hoàn
  Ngày gửi: 18h:55' 15-01-2013
  Dung lượng: 63.5 KB
  Số lượt tải: 327
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN LẠC SƠN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP THCS, NĂM HỌC 2012 - 2013

  Môn: Tiếng Anh
  (Thời gian làm bài 150 phút)

  (Đề thi gồm 04 trang. Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này)

  Điểm bài thi
  Giám khảo 1
  (ký và ghi rõ họ, tên)
  Giám khảo 2
  (ký và ghi rõ họ, tên)
  Số phách
  
  Bằng số
  Bằng chữ
  
  
  
  
  

  
  
  
  


  
  
  A. PHONETICS
  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (2 pts)
  Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại (2 điểm)
  1. A. oranges B. arrives C. houses D. sentences
  2. A. looked B. watched C. hoped D. fitted
  3. A. parks B. products C. girls D. trips
  4. A. religion B. secondary C. design D. region
  5. A. great B. meat C. peaceful D. teacher

  Your answer: (Trả lời – Ghi chữ cái trước câu trả lời vào ô trống phía dưới)
  1
  2
  3
  4
  5
  
  
  
  

  
  
  
  B. READING (4pts)
  I. Read the passage, then choose one word from the list to fill in each numbered blank (2.0 pts)
  Đọc đoạn văn và chọn một từ đã cho trong khung để điền vào mỗi chỗ trống (2 điểm)
  capital, agricultural, country, important, than, founded, population, speak
  
   Colombia is located in a Northwestern part of South America, and it is the fourth largest (1) ......................... in South America. It has coast lines on both the Atlantic and the Pacific oceans. It has a (2) ........................... of around 36 million people and is a very beautiful country with snow-capped mountains as well as hot lowland plains. The (3) ......................... city is Bogota, which was (4) .................................... by the Spaniards in 1538. Almost all Colombians (5) ............................. Spanish, which is the country’s official language. The religion of the majority of the population is Roman Catholic. Some of the most (6) ............................ industries are textiles and clothing. Other industries include mining and oil. Agriculture is the largest section of the economy, and Colombia’s main (7) .............................. products are coffee, flowers, sugar, bananas, rice, corn and cotton. Colombia exports more coffee (8) .............................. any other country except Brazil.
  Your answer: (Trả lời)
  1. ...................................... 5. ........................................
  2. ...................................... 6. ........................................
  3. ...................................... 7. ........................................
  4. ...................................... 8. ........................................
  II. Read the passage then decide if the statements are true or false. Check the boxes. (2.0 pts)
  Đọc đoạn văn và xem những thông tin ở dưới đúng (T) hay sai (F). Đánh dấu vào ô tương ứng (2 điểm)
  When I was a child, children often disliked wearing school uniform but teachers were interested in it because they said all of us looked alike. Otherwise, they said, children would compete with each other and the poorer children would be ashamed because people would see straight away how poor they were. In recent years, however, many schools have given up the idea of making children wear unform but, funnily enough, getting that children can wear what they like, they have chosen a uniform of their own. Once a journalist came to a school, he found out a big surprise. Can you guess? All the boys and girls at the school were dressed in jeans!
  Your answer: (Trả lời)
  T F
  1. Teachers didn’t like school uniform because children looked alike.
  2. In recent years, students in many school don’t have to wear uniform.
  3. If students don’t have to wear uniform, they will wear what they like.
  4.The journalist saw the boys and girls at a school wore different kinds of clothes.

  C. VOCABULARY AND GRAMMAR (8.5 pts)
  I. Choose the best option to complete the following sentences. (2.5 pts)
  Chọn phương án trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu sau. Ghi chữ cái trước phương án trả lời vào ô trống phía dưới. (2 điểm)
  1. He borrowed some money from his friend, ................................. he could buy the dictionary.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng