de thi violympic toan 8 vong 12


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Huy Tần
Ngày gửi: 20h:48' 20-01-2013
Dung lượng: 321.5 KB
Số lượt tải: 292
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Cho tam giác có trung tuyến Kẻ đường cao của tam giác Biết Diện tích tam giác là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).80,5
Câu 2: Tìm số để đa thức chia hết cho đa thức ? Kết quả .11
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AB=27,2 cm, AC = 51 cm. Độ dài CH là cm.45
Câu 4: Tính ? Đáp số .1
Câu 5:
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AB=19,5 cm, AH=18 cm, CH=5,76.BH. Độ dài AC là cm (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).46,8
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 6: Tứ giác ABCD có số đo các góc C, B, D lần lượt là thì số đo góc A là bao nhiêu độ? Kết quả làđộ.118
Câu 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ? Kết quả là . 0
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 8: Gọi A là tập các giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0.Tập A có phần tử.1
Câu 9: Gọi C là tập hợp các giá trị nguyên của x sao cho giá trị của phân thức là số nguyên. Tập hợp C bằng {}(nhập các phần tử của tập hợp theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’ ). -2;0;1;3
Câu 10: Cho hình vuông ABCD. M là điểm bất kì thuộc đường chéo BD. Kẻ ME, MF lần lượt vuông góc với AB, AD. ED cắt CF tại I. Số đo của góc EIC bằng .


Câu 11: Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm I bất kì trên cạnh AB. Từ I kẻ đường thẳng song song với AC và đường thẳng song song với AD, chúng cắt BC, CD lần lượt tại K và M. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Khi đó, số đo góc KOM bằng .90
Câu 12: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên n sao cho giá trị của phân thức là số tự nhiên. Tập hợp A là {} (nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
Câu 13: Gọi B là tập các giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0.Tập B có phần tử.1
Câu 14: Gọi A là tập hợp các giá trị nguyên của x sao cho giá trị của phân thức là số nguyên. Tập hợp A bằng {}(nhập các phần tử của tập hợp theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’ ).-1;0;1;2
Câu 15: Gọi B là tập hợp các giá trị nguyên của x sao cho giá trị của phân thức là số nguyên. Tập hợp B bằng {}(nhập các phần tử của tập hợp theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’ ).-2;0;2
Câu 16: Phần dư của phép chia có dạng Ta có (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 17:
Tập hợp các giá trị của để giá trị của phân thức bằng là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";").-1
Câu 18: Cho 4 phân thức . Trong 4 phân thức đó có phân thức bằng nhau (giả thiết các phân thức đều có nghĩa). 3
Câu 19: Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AD lấy điểm F, trên cạnh DC lấy điểm E sao cho AF = DE. Gọi I là giao điểm của AE và BF. Khi đó, số đo góc BIE bằng .90
Câu 20: Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa C và D. Tia phân giác của góc DAE cắt CD ở F. Kẻ FH vuông góc với AE ( H thuộc AE), FH cắt BC ở G. Số đo góc FAG bằng .

Câu 1: Đa thức thích hợp để điền vào chỗ trống trong đẳng thức là:
Câu 2: Phân thức rút gọn thành:
Câu 3: Phân thức rút gọn thành:
Câu 4: Kết quả rút gọn phân thức (với ) là:
Câu 5: Một tứ giác có nhiều nhất
1 góc nhọn
2 góc nhọn
3 góc nhọn
4 góc nhọn