Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tự tổng hợp từ nhiều nguồn
  Người gửi: Tống Duy Mạnh
  Ngày gửi: 21h:37' 16-04-2013
  Dung lượng: 86.5 KB
  Số lượt tải: 987
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THỌ XUÂN
  TRƯỜNG THCS XUÂN TÂN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
   Thọ Xuân, ngày 15 tháng 04 năm 2013
  
    KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN
  Năm học 2012-2013

  Họ và tên giáo viên: Tống Thế Mạnh Trình độ chuyên môn: Đại học
  Chức vụ tổ chuyên môn: Tổ Xã Hội
  Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy môn Tiếng Anh khối 6, 7, 8, 9
  I. Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên
  1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
   2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
  II. Nội dung BDTX:
  1. Khối kiến thức bắt buộc.
  a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồ dưỡng về chính trị , nghị quyết:
  - Nghị quyết Đại hội Đảng lần 11 về giáo dục và đào tạo
  - Tình hình và xu thế phát triển kinh tế - xã hội – giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2012 – 2015.
  - Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo, khung thời gian thực hiện năm học của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá.
  - Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
  - Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục
  b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết): Tài liệu địa phương:
  Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng chuyên đề: Phương pháp dạy và học Tiếng Anh hiệu quả (30 tiết)
  2. Khối kiến thức tự chọn.
  Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
  Căn cứ vào Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS và kế hoạch BDTX năm học 2013 – 2014 của trường THCS Xuân Tân quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng. Tôi chọn và đăng ký tự bồi dưỡng 06 mô đun sau:

  Yêu cầu
  chuẩn
  nghề
  nghiệp cần
  bồi dưỡng
  


  đun
  

  Tên và nội dung mô
  đun
  

  Mục tiêu
  bồi dưỡng
  
  Thời
  gian
  tự
  học
  (tiết)
  
  Thời gian học
  tập trung (tiết)
  
  
  
  
  
  
  Lý
  Thuyết
  Thực
  hành
  
  


  I. Nâng
  cao năng
  lực hiểu
  biết về đối
  tượng giáo
  dục
  


  THCS
  3
  Giáo dục học sinh
  THCS cá biệt
  1. Phương pháp thu
  thập thông tin về HS cá biệt
  2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
  3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt
  

  Sử dụng được các
  phương pháp dạy
  học, giáo dục học
  sinh THCS cá
  biệt
  

  10
  

  2
  

  3
  
  


  II. Nâng
  cao năng
  lực lập kế
  hoạch dạy
  học
  


  THCS
  14
  Xây dựng kế hoạch
  dạy học theo hướng
  tích hợp
  1. Các yêu cầu của
  một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
  2. Mục tiêu, nội
  dung, phương pháp
  của kế hoạch dạy
  học theo hướng tích
  hợp
  

  Xây dựng được kế
  hoạch dạy học
  theo hướng tích
  hợp
  


  10
  


  2
  


  3
  
  


  III. Tăng
  cường
  năng lực
  dạy học
  


  THCS
  18

  THCS
  19
  Phương pháp dạy
  học tích cực
  1. Dạy học tích cực
  2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
  3. Sử dụng các
  phương pháp, kĩ
  thuật dạy học tích
  cực
  Dạy học với công
  nghệ thông tin
  1. Vai trò của công
  nghệ thông tin trong
  dạy học
  2. Ứng dụng công
  nghệ thông tin trong
  dạy
   
  Gửi ý kiến