on thi vao lop 10 ve giai phuong trinh


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kudo Shinichi
Ngày gửi: 09h:41' 29-04-2013
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
giải phương trình
Dạng 1: Giải phương trình:
Câu 1. Giải các phương trình sau: a) 4x + 3 = 0 b) 2x - x2 = 0 c) x4 – 4x3 – 2x2 + 4x + 1 = 0.
d)5x2 + 6 = 7x – 2.
Câu 2. Giải các phương trình : a) x2 + x – 20 = 0 b)  c) .
d) x2 – 9 = 0 f) x2 – 2x – 6 = 0.
Câu 3. Giải các phương trình sau :
a) 2(x – 1) – 3 = 5x + 4 b) 3x – x2 = 0 c) .
Câu 4. Giải các phương trình:
a) 4x2 – 1 = 0 b)  c) 
c)  d) (2x – 1)(x + 4) = (x + 1)(x – 4)
Câu 5. Giải các phương trình sau:
a) 5(x - 1) - 2 = 0 b) x2 - 6 = 0 c. 2x – 3 = 0 ; d) x2 – 4x – 5 = 0.
Câu 6. Giải các phương trình .
a) x3 – 16x = 0 b)  c) 
Dạng 2:Tìm điều kiện của tham số:

Câu 7. Cho phương trình 2x2 + 3x + 2m – 1 = 0
1.Giải phương trình với m = 1.
2.Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
Câu 8. Cho phương trình ; x là ẩn, m là tham số.
a) Giải (*) khi m = - 5.
b) Tìm m để (*) có nghiệm kép.
Câu 9. Cho phương trình x2 – ax + a + 1 = 0.
a) Giải phương trình khi a = - 1.
b) Xác định giá trị của a, biết rằng phương trình có một nghiệm là . Với giá trị tìm được của a, hãy tính nghiệm thứ hai của phương trình.
Câu 10. Cho phương trình (m + 2)x2 – 2(m – 1) + 1 = 0 (1)
a) Giải phương trình khi m = 1.
b) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm kép.
c) Tìm m để (1) có hai nghiệm phân biệt, tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc vào m.
Câu 11. Cho phương trình: (m – 1)x2 + 2mx + m – 2 = 0 (*)
1) Giải phương trình khi m = 1.
2) Tìm m để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt.
Câu 12. Cho phương trình (ẩn x) x2 – (m + 2)x + m2 – 4 = 0.
Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép?
Câu 13. Cho phương trình x2 – 2 (m + 1 )x + m2 - 2m + 3 = 0 (1).
Giải phương trình với m = 1 .
Xác định giá trị của m để (1) có hai nghiệm trái dấu .
Tìm m để (1) có một nghiệm bằng 3 . Tìm nghiệm kia .