violympic toan6 vong 5 2013


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Ánh Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:01' 28-10-2013
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 168
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ 1 VÒNG 5 2013
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố  với . Khi đó  
Câu 2: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 3: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trả lời: cách.
Câu 4: Tập hợp các số tự nhiên  sao cho  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 5: Cho phép tính  và . Khi đó  
Câu 6: Có bao nhiêu hợp số có dạng ? Trả lời: có số.
Câu 7: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
Câu 8: Dùng ba trong bốn số 4; 3; 1; 5 ghép lại thành số chia hết cho 9 và chia hết cho 5. Tập các số viết được là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
Câu 9: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là 
Câu 10: Tổng 5 số nguyên tố đầu tiên là 
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 2.1: Tập hợp các số tự nhiên  là bội của 13 và  có phần tử.
Câu 3.2: Cho phép tính: . Khi đó  
Câu 5: Việt hơn Nam 10 tuổi. Hỏi có mấy năm mà tuổi Nam là ước số của tuổi Việt ? Trả lờinăm.
Câu 6.2: Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là số nguyên tố. Kết quả là  
Câu 8.2:Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là tập.
Câu 10:Số nguyên tố chẵn duy nhất là số 
Câu 3.3: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là 
Câu 6.3: Trong các cặp số tự nhiên  thỏa mãn , cặp số cho tích  lớn nhất là (Nhập giá trị  trước  sau, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 7.2: Số số nguyên tố có dạng  là 
Câu 8.3:Có bao nhiêu số nguyên tố có dạng  ? Trả lời: số.
Câu 9.2: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 5 biết khi chia a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5. Vậy a = 
Câu 9.3: Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 24 thì số dư là 
Câu 7.3: Số 162 có tất cả ước.
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 8: Có số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54.