Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

thi hoc ki lop 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Kiều Oanh
Ngày gửi: 16h:46' 27-04-2009
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 811
Số lượt thích: 0 người
Ba dinh school ĐỀ THI HỌC KÌ II – MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6
THỜI GIAN : 45’ ( 2007 – 2008 ) ĐỀ 1
I/ Phonetícs: * Which word is pronounced differently?
1/ a. many b. travel c. animal d. fat
2/ a. season b. sometimes c. sausage d. usually
3/ a. cheap b. speak c. near d. weak
* Which word is stressed differently?
4/ a. Chinese b. pagoda c. favorite d. because
5/ a. destination b. population c. chocolate d. nationality
II/ Vocabulary and grammar: Choose the best answer
6/ People eat …… rice each year.
a. many b. a lot c. much d. little
7/ Mrs Lien has …… chickens and pigs but she doesn’t have …… cows.
a. some / some b. many / some c. many / any d. many / much
8/ We like windy weather. We often go …… when it’s windy.
a. swim b. to fish c. sailing d. jog
9/ Let’s …… by bus. It’s very hot. I don’t want to walk.
a. traveling b. to travel c. travel d. visit
10/ My sister …… to go to SamSon beach this summer vacation
a. like b. wants c. going d. often
11/ Nam …… plays soccer when it’s rainy.
a. doesn’t b. don’t c. never d. likes
12/ My friends and I ….... visit Huong Pagoda next Thursday.
a. going to b. are going to c. is going to d. often
13/ Xuan is tall, but her brother is ……
a. tall, too b. taller c. the tallest d. too
14/ Hanoi is the capital of Vietnam but it is not …… city.
a. big b. a big c. bigger d. the biggest
15/ She is …… France. Her nationality is ……
a. to / France b. at / French c. from /French d. in / France
16/ We often go shopping …… the weekend.
a. in b. at c. on d. about
17/ It’s very far. We can’t walk there. What about taking …… .
a. taxi b. by minibus c. a bus d. train
18/ …… do you want to visit now? Ngoc Son temple.
a. Where b. Who c. What d. When
19/ …… do you go swimming in the summer? Every morning.
a. How b. Where c. How often d. Why
20/ …… orange juice would you like now?
a. How b. How many c. How often d. How much
III/ Find out the mistake and correct it.
21/ Of the two girls. Mai is the tallest.
A B C D
22/ Why don’t you buying some food?
A B C D
23/ Now I am understanding many things about the world.
A B C D
24/ Tokyo has twelve million population.
A B C D
25/ My mother never play table tennis with me.
A B C D
IV/ Reading : Read the passage then answer the questions
My name is Minh. I come from Vietnam, a country in the south – East Asia. My country has many beautiful beaches, long rivers and big forests. It has four seasons in the north : Spring, summer, autumn and winter. It’s very hot in the summer and very cold in the winter. We often go to the beaches in the summer. But in the south, it has only two seasons: the rainy season and the dry one. We can go swimming every day of the year. The capital city is Hanoi, but the biggest city in my country is Ho Chi Minh city. Our country also has many beautiful destinations. Come and visit my country.
26/ Where is Vietnam?
27/ What is the weather like in the north of Vietnam?

28/ Are there four seasons in the south of Vietnam?
29/ Can people in the north go swimming every day of the year?

30/ What is the biggest city in Vietnam?

V/ Writing : A. Rewrite these sentences
No_avatar

ai co the chj cho toi cach hoc tieng anh joi ko?Mỉm cười

No_avatar

hixhix!!!Khóc

 
Gửi ý kiến