Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra học Tin họcc 8 kì II năm học 2014 -2015 (Ma02)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:43' 02-05-2015
Dung lượng: 73.0 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: TIN HỌC 8
THỜI GIAN: 60 PHÚTMức

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Lập trình Pascal

* Kiến thức:
- Cách lưu chương trình.
- Các thao tác cơ bản khi soạn thảo trên phần mềm.
* Kĩ năng:
- Lưu được bài kiểm tra đúng đường dẫn.
- Thực hiện được các thao tác cơ bản khi soạn thảo trên phần mềm.

* Kiến thức:
- Thông hiểu câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước While … do.
* Kĩ năng:
- Sử dụng câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước While … do để viết chương trình tính tích các số tự nhiên từ 10 đến 100.
* Kiến thức:
- Hiểu kiến thức về các câu lệnh For … do; If … then; kiến thức về dữ liệu kiểu mảng.
* Kĩ năng:
- Vận dụng kiến thức về các câu lệnh For … do; If … then; kiến thức về dữ liệu kiểu mảng để viết chương trình tính tổng của các phần tử chẵn trong mảng A được nhập trước đó.


Số câu
Số điểm
%

2 điểm
20 %
 1 Câu
3 điểm
30 %
 1 Câu
5 điểm
50 %
 2 Câu
10 điểm
100 %

Tổng số câu
Tổng số điềm
Tỉ lệ %

2 điểm
20 %
 1 Câu
3 điểm
30 %
 1 Câu
5 điểm
50 %
 2 Câu
10 điểm
100 %
Giáo viên bộ mônNguyễn Hữu Khoa
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: TIN HỌC 8
THỜI GIAN: 60 PHÚTĐỀ BÀI

Câu 1: Viết chương trình (bằng ngôn ngữ Pascal) sử dụng câu lệnh While ... do để tính tích các số tự nhiên từ 10 đến 100 : T = 10 * 11 * .... *100. (4điểm)
Câu 2: Viết chương trình (bằng ngôn ngữ Pascal) thực hiện công việc nhập 10 phần tử có giá trị nguyên cho mảng A (mảng 1 chiều) từ bàn phím và tính tổng các phần tử chẵn có trong mảng A. (6 điểm)

* Chú giải: Lưu bài trong ổ đĩa D với tên có dạng: Tên của em_Câu (Ví dụ: NguyenLeAn_Cau1 và NguyenLeAn_Cau2)


Giáo viên bộ môn
Nguyễn Hữu Khoa

PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HƯỚNG DẪN CHẤMBÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: TIN HỌC 8
THỜI GIAN: 60 PHÚT
CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI
ĐIỂM

Câu 1
(4điểm)
Viết được chương trình.
 2 điểm


Lưu được chương trình đúng tên và đường dẫn. Biết dịch, chạy chương trình.
 1 điểm


Chương trình chạy được. Cho kết quả đúng
 1 điểm

Câu 2
(6điểm)
- Viết được chương trình.
 3 điểm


- Lưu được chương trình đúng tên và đường dẫn. Biết dịch, chạy chương trình.
 2 điểm


- Chương trình chạy được. Cho kết quả đúng.
 1 điểm

Cộng
 10 điểmGiáo viên bộ môn
Nguyễn Hữu Khoa

 
Gửi ý kiến