Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chuyên Đề Nhận Biết Các Chất

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Tiến Lê
  Ngày gửi: 22h:09' 11-01-2016
  Dung lượng: 340.0 KB
  Số lượt tải: 3534
  Số lượt thích: 6 người (phạm thùy trang, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Văn Kha, ...)
  A. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT
  I. Nhận biết các chất trong dung dịch.
  
  Hoá chất
  Thuốc thử
  Hiện tượng
  Phương trình minh hoạ
  
  - Axit
  - Bazơ kiềm
  Quỳ tím
  - Quỳ tím hoá đỏ
  - Quỳ tím hoá xanh
  
  
  Gốc nitrat
  (-NO3)
  Cu
  Tạo khí không màu, để ngoài không khí hoá nâu
  8HNO3 + 3Cu 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
  (không màu)
  2NO + O2 2NO2 (màu nâu)
  
  Gốc sunfat
  (-SO4)
  BaCl2

  Tạo kết tủa trắng không tan trong axit
  H2SO4 + BaCl2 BaSO42HCl
  Na2SO4 + BaCl2 BaSO42NaCl
  
  Gốc sunfit
  (-SO3)
  - BaCl2
  - Axit
  - Tạo kết tủa trắng không tan trong axit.
  - Tạo khí không màu, mùi
  Na2SO3 + BaCl2 BaSO32NaCl
  Na2SO3 + HCl BaCl2 + SO2 H2O
  
  Gốc cacbonat
  (-CO3)
  Axit, BaCl2, AgNO3
  Tạo khí không màu, tạo kết tủa trắng.
  CaCO3 +2HCl CaCl2 + CO2 H2O
  Na2CO3 + BaCl2 BaCO3 2NaCl
  Na2CO3 + 2AgNO3 Ag2CO3 2NaNO3
  
  Gốc photphat
  (-PO4)
  AgNO3
  Tạo kết tủa màu vàng
  Na3PO4 + 3AgNO3 Ag3PO4 + 3NaNO3
  (màu vàng)
  
  Gốc clorua
  (-Cl)
  AgNO3, Pb(NO3)2
  Tạo kết tủa trắng
  HCl + AgNO3 AgCl + HNO3
  2NaCl + Pb(NO3)2 PbCl2 + 2NaNO3
  
  Muối sunfua
  (-S)

  Axit,
  Pb(NO3)2
  Tạo khí mùi trứng thối (ung).
  Tạo kết tủa đen.
  Na2S + 2HCl 2NaCl + H2S
  Na2S + Pb(NO3)2 PbS2NaNO3
  
  Muối sắt (II)
  
  Tạo kết tủa trắng xanh, sau đó bị hoá nâu ngoài không khí.
  FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 2NaCl
  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3 
  
  Muốisắt (III)
  
  Tạo kết tủa màu nâu đỏ
  FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 3NaCl
  
  Muối magie
  
  Tạo kết tủa trắng
  MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 2NaCl
  
  Muối đồng
  
  Tạo kết tủa xanh lam
  Cu(NO3)2 +2NaOH Cu(OH)2 2NaNO3
  
  Muối nhôm
  
  Tạo kết tủa trắng, tan trong NaOH dư
  AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 3NaCl
  Al(OH)3 + NaOH (dư) NaAlO2 + 2H2O
  
  II. Nhận biết các khí vô cơ.
  
  Khí SO2
  Ca(OH)2,
  Dd nước brom
  Làm đục nước vôi trong.
  Mất màu vàng nâu của dd nước brôm
  SO2 + Ca(OH)2 CaSO3 H2O
  SO2 + 2H2O + Br2 H2SO4 + 2HBr
  
  Khí CO2
  Ca(OH)2
  Làm đục nước vôi trong
  CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 H2O
  
  Khí N2
  Que diêm đỏ
  Que diêm tắt
  
  
  Khí NH3
  Quỳ tím ẩm
  Quỳ tím ẩm hoá xanh
  
  
  Khí CO
  CuO (đen)
  Chuyển CuO (đen) thành đỏ.
  CO + CuO Cu + CO2 
  (đen) (đỏ)
  
  Khí HCl
  - Quỳ tím ẩm ướt
  - AgNO3
  - Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ
  - Tạo kết tủa trắng
  
  HCl + AgNO3 AgClHNO3
  
  Khí H2S
  Pb(NO3)2
  Tạo kết tủa đen
  H2S + Pb(NO3)2 PbS2HNO3
  
  Khí Cl2
  Giấy tẩm hồ tinh bột
  Làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột
  
  
  Axit HNO3
  Bột Cu
  Có khí màu nâu xuất hiện
  4HNO3 + Cu Cu(NO3)2 + 2NO22H2O
  
  

  

  

  BÀI TẬP NHẬN BIẾT
  A. LÝ THUYẾT.
  I. Với chất khí.
  CO2: Nước vôi trong dư -> Đục nước vôi trong.
  SO2(Mùi hắc): Dung dịch brom(Br2) -> mất màu vàng của dung dịch brom. (SO2 + Br2 +2H2O-> HBr + H2SO4)
  NH3(mùi khai): Quỳ tím ẩm hóa xanh.
  Cl2(màu vàng): Dung dịch KI và hồ tinh bột -> Dung dịch màu xanh; Quỳ tím ẩm -> Đỏ, sau đó mất màu.
  H2S(mùi trứng thối): Dung dịch Pb(NO3)2 -> Kết tủa đen.
  HCl: Quỳ tím ẩm -> Hóa đỏ.
  Dung dịch AgNO3 -> Kết tủa trắng.
  N2:Que diêm có tàn đỏ -> Tắt.
  NO: Để ngoài không khí hóa màu nâu đỏ.
  NO2: Màu nâu đỏ
  No_avatar

  chuyên đề nhận biết các chất

  No_avatarf

  e tải về bị lỗi hết trơn ạ ....=.=

   
  Gửi ý kiến