Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Nga
Ngày gửi: 15h:02' 06-11-2015
Dung lượng: 124.5 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN

Số: /KHBDTX-THST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tân, ngày 28 tháng 8 năm 2015


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Năm học 2015 - 2016


Thực hiện Công văn số 1405/SGDĐT-GDTX ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2015- 2016; Công văn số 206/PGDĐT ngày 21/8/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn, hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015 - 2016.
Căn cứ thực tế đơn vị và kết quả tổng hợp của chuyên môn trường về khối kiến thức tự chọn của các khối chuyên môn. Trường Tiểu học Sơn Tân xây dựng Kế hoạch BDTX cho CBQL, giáo viên năm học 2015 - 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học; yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường;
- Bồi dưỡng thường xuyên gióp cho đội ngũ giáo viên trong trường luôn luôn đạt Chuẩn quy định.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
Được sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn. Cán bộ quản lý, giáo viên luôn nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng thường xuyên.
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế tại đơn vị cũng như của từng tổ khối, từng cá nhân.
Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng và tự học tập, nghiên cứu tích cực.
2. Khó khăn
Tài liệu nghiên cứu, học tập các nội dung theo yêu cầu của công tác bồi dưỡng thường xuyên chưa đầy đủ và chưa kịp thời.
Thời gian đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu các nội dung của bồi dưỡng thường xuyên còn hạn chế.
3. Tình hình đội ngũ
Số lượng CB GV, NV
Trình độ cán bộ quản lý
Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số
CBQL

Giáo viên
Nhân viên
Chính trị trung cấp
Chuyên môn
Chính trị trung cấp
Chuyên môn


Đại học
Cao đẳng
Trung cấp

Đại học
Cao đẳng
Trung cấp

15
2
9
4
1
2
0
0
0
3
5
1

4. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả các giáo viên trong toàn trường: Gồm 9 người (trong đó 5 giáo viên văn hóa và 4 giáo viên đặc thù), cụ thể:
TT
Họ và tên
Nhiệm vụ được giao
Ghi chú

1
Lương Thị Thanh Xuân
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1A2
Phạm Thị Thanh Tú
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2A3
Thái Thị Thanh
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3A4
Phan Thị Thu Hiền
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4A5
Nguyễn Thị Tố Hằng
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5A6
Văn Thị Phi Hướng
Giảng dạy môn Mĩ Thuật + Thủ công+ KT
7
Phạm Khắc Tiến
Giảng dạy môn Âm nhạc8
Phạm Thị Lệ Hằng
Giảng dạy môn Tin học9
Trần Thị Hương
Giảng dạy môn Thể dục
III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Công Tác BDTX được thực hiện theo theo quy chế BDTX ban hành kèm theo thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐTn ngày 10/7/2012 và công văn số 2012/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ GD&ĐT về “ Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015”
2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác BDTX giáo viên. Hướng dẫn phương pháp tự
 
Gửi ý kiến