Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 kỳ 1 mới nhất có file nghe

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Minh Châu
  Ngày gửi: 10h:22' 16-12-2015
  Dung lượng: 3.4 MB
  Số lượt tải: 1973
  Số lượt thích: 3 người (Hồ Diễm My, Võ Thị Kim Mụi, Hoàng Văn Dũng)
  Nguyen Hue Primary School
  Class: 4 ….
  Full name: ……………………………………
  TERM TEST I/ 2015- 2016
  Subject: English 4
  Time: 40 minutes
  ………………………, December ………… 2015.
  
  
  Marks:
  Listening
  Reading and Writing
  Speaking
  Total
  
  
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  Q.9
  Q.10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Remarks
  
  
  PART I – LISTENING (20’)
  Question 1: Listen and tick
  / / /
  0. A. B. C.
   
  A. B. C.
  / / /
  A. B. C.
  / / /
  A. B. C.
  / / /
  5. A. B. C.
  Question 2: Listen and match
  A./ B. / C./ D./ E./

  0. Tom …. Mai ….. Phong ….. Linda …… Nam
  Question 3: Listen and number
  / / / /
  A. B. C. D.
  Question 4: Listen and write
  1. A: How often have you got Science?
  B: ______________ a week.

  2. A: How many books are there on the desk?
  B: _____________ books.
  3. A: What is your hobby?
  B: Playing ____________

  4. A: When’s your birthday?
  B: It’s in ____________

  
  Question 5: Listen and colour
  / /
  PART II – READING and WRITING (15’)
  Question 6: Look and read. Put a tick (v) or cross (x) in the box.
  / / /
  Phong is tall and thin. 1. She’s from Japan. 2. Mai can’t draw.
  Phong is big.
  / 3. Fred can play the piano. / 4. There are six books in the picture.
  Question 7: Read and write the names suitable in each gap under the pictures.
  / / / / /
  Phong. ………………. …………….. ……………. …………………..
  It is break time now. In the schoolyard, Phong is standing near a bench. Lucy is skating. Another girl, Mary is drawing a picture. Quan and May are dancing. Nga and Trang are singing an English song. All of them are happy.
  Question 8: Look, read and write the words.
  / / / / /
  0. 1. 2. 3. 4.
  0. My parents gave me a birthday cake on my last birthday
  1. I like playing ............................................ game.
  2. They can play .............................................
  3. She is reading an ............................................ book.
  4. Mai can ............................................ very well.
  Question 9: Complete the paragraph bellow.
  six Where Music sixth week What
  
  
  Today is Monday. It is the (1) …………............ of December. I have got (2) ………………… lessons: Maths, Vietnamese, English, Geography, PE and (3) ……………………… . Music is my favourite subject lesson. I like singing and dancing. I want to be a singer. (4)……………….. about you? What is your favourite lesson? Do you like Art?
  PART III – SPEAKING (5’)
  Match. Then ask and answer. (1pt)
  / / / /
  a. b. c. d.
  A: What are they?
  B: They’re ______________________

  3. A: What are they doing?
  B: They’re ______________________

  A: What’s the date today?
  B: It’s the _____________________

  A: Where are they from?
  B: They’re from _________________
  
  

  ANSWER KEYS
  PART I- LISTENING
  Question 1: Listen and tick.
  There is one example. Example.
  What can you do, Lee?
  I can sing
  Now listen and tick.
  One
  What class are you in?
  I’m in class 4B
  Two
  What’s the date today?
  It’s the eight of March
  
  Three
  Can you play football?
  Yes, I can
  Four
  When’s your birthday?
  It’s in October.
  
   Question 2: Listen and match.
  There is one example. Example.
  This is my friend Tom. He can ride a bike.

  Now listen and match the pictures.
  One. This is Nam. He can swim.
  Two: This is Phong. He can play the piano.
  Three: This is Linda. She can sing.
  Four: And this is Mai. She can dance.
  Question 3
  No_avatarf

  Bạn gửi file nghe cho mình qua địa chỉ gmail huongxoan96@gmail.com được k? Cảm ơn bạn rất nhiều!

   
  Gửi ý kiến