Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  De giua HK 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Linh
  Ngày gửi: 13h:24' 06-05-2016
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 654
  Số lượt thích: 1 người (Trần Nguyễn Linh Thư)
  PHIẾU KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

  Họ và tên:………………………..……
  Môn: Tiếng Anh – Lớp 5
  
  Lớp:………………………………...…
  Thời gian: 40 phút
  
  Trường:…………………………….....
  (Không kể thời gian giao đề)
  
  
  Điểm
  Chữ ký của GV chấm bài
  
  
  


  
  

  Ex1: (2,5 points). Circle the odd one out (Khoanh tròn từ khác loại):
  1. A. fox
  B. hare
  C. scratch
  D. crow
  
  2. A. toothache
  B. backache
  C. headache
  D. should
  
  3. A. arm
  B. go camping
  C. go fishing
  D. ride
  
  4. A. cable TV
  B. fridge
  C. computer
  D. comfortable
  
  5. A. beautiful
  B. accident
  C. gentle
  D. clever
  
  Ex2: (2,5 points). Match the sentences in column A with those in column B (Nối câu ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B):
  A
  B
  
  1. What do you do in your free time?
  a. It’ll be a small house in the village. It’s got a yellow gate.
  
  2. What will your dream house be like?
  b. Yes, I do.
  
  3. What’s the matter with you?
  c. I often go sightseeing.
  
  4. What did you do in Ha Long?
  d. I’ve got a cold.
  
  5. Do you like the story Dragon Balls?
  e. I went swimming.
  
  Ex3: (2,5 points). Fill in the blank with one word provided (Điền một từ cho sẵn vào chỗ trống):
  will, garden, Why, shouldn’t, drown
  1. There will be a …………… in front of the house.
  2. You’ve got a backache. You …………………carry heavy things.
  3. …………shouldn’t he jump into the river? – Because he may …………….
  4. What ……………there be in your living room? - There will be a cable TV.
  Ex4: (2,5 points). Answer the questions with one word provided (Trả lời câu hỏi với từ cho sẵn):
  1. What book are you reading? (The Clever Fox and the Crow) - …...…………………………………………...
  2. What’s the matter with you? (stomachache) - …….…………………………………………………………...
  3. Did you go to Tony’s birthday? (No)- …..……………………………………………………………………..
  4. Where will your dream house be? (mountains) - …..……………………….……………..…………………...
  5. How do you learn to speak English? (speaking) - …..…………………………………………….…………...
  PHIẾU KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

  Họ và tên:………………………..……
  Môn: Tiếng Anh – Lớp 5
  
  Lớp:………………………………...…
  Thời gian: 40 phút
  
  Trường:…………………………….....
  (Không kể thời gian giao đề)
  
  
  Điểm
  Chữ ký của GV chấm bài
  
  
  


  
  

  Ex1: (2,5 points). Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác loại):
  1. A. fox
  B. hare
  C. scratch
  D. crow
  
  2. A. toothache
  B. backache
  C. headache
  D. should
  
  3. A. arm
  B. go camping
  C. go fishing
  D. ride
  
  4. A. cable TV
  B. fridge
  C. computer
  D. comfortable
  
  5. A. beautiful
  B. accident
  C. gentle
  D. clever
  
  
  Ex2: (2,5 points). Match the sentences in column A with those in column B (Nối câu ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B): 1-c 2-a 3-d 4-e 5-b
  A
  B
  
  1. What do you do in your free time?
  a. It’ll be a small house in the village. It’s got a yellow gate.
  
  2. What will your dream house be like?
  b. Yes, I do.
  
  3. What’s the matter with you?
  c. I often go sightseeing.
  
  4. What did you do in Ha Long?
  d. I’ve got a cold.
  
  5. Do you like the story Dragon Balls?
  e. I went swimming.
  
  
  Ex3: (2,5 points). Fill in the blank with one word provided (Điền một từ cho sẵn vào chỗ trống):
  will, garden, Why, shouldn’t, drown
  1. There will be a … garden … in front of the house.
  2. You’ve got a backache. You … shouldn’t …carry heavy things.
  3. Why shouldn’t he jump into the river? – Because he may … drown ….
  4. What … will …there be in your living room? - There will be a cable TV.

  Ex4:
   
  Gửi ý kiến