Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề số 11-tháng 6-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Khắc Thiên Long
Ngày gửi: 11h:29' 21-06-2016
Dung lượng: 36.6 KB
Số lượt tải: 285
Số lượt thích: 1 người (lý y lan)
Đề số 11-tháng 6-2016
Câu 1. Cho các cặp oxi hóa-khử Al3+/Al , Fe2+/Fe , Ni2+/Ni , Cu2+/Cu , Fe3+/Fe2+, được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của ion. Kim loại có khả năng khử được Fe3+ về Fe là:
A. Ni B. Fe C. Al D. Cu.
Câu 2. Dãy các nguyên tố sắp xếp theo thứ tự tính kim loại tăng dần là:
A. Li, Na, K B. Na, Ca, Al C. K, Ca, Al D. Al, Na, Mg
Câu 3. Cho 9,75 gam Zn tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được 0,84 lít khí (đktc) gồm một sản phẩm khử duy nhất. Sản phẩm khử duy nhất đó là :
A. H2 B. SO2 C. H2S D. S
Câu 4. KimloạiCukhôngphản ứngđượcvớidung dịchnàosauđây:
A.FeCl3. B.AgNO3. C.HBr. D.HNO3.
Câu 5. DãygồmcácionđềuoxihóađượcCulà
A.Fe3+,Ag+ B.Zn2+,Ag+ C.Fe2+,Ag+ D.Al3+,Sn2+
Câu 6. Đinhsắtbịănmònnhanhnhấttrongtrườnghợp
A. NgâmtrongHClloãng. B. Ngâmtrong dung dịch H2SO4.
C. Ngâmtrongdung dịchFeCl3. D. Ngâmtrongdung dịch hỗn hợp CuCl2, HCl.
Câu 7. Điệnphândung dịchCu(NO3)2đếnkhimàuxanhcủadung dịchbiếnmất.Khiđó,cho nướcquìtímvàodung dichthìdung dịchchuyểnsang màu:
A.Đỏ. B.Xanh. C.Đỏ→xanh. D.Xanh→đỏ.
Câu 8. ChomộtmẫuhợpkimNa-Ca-Ktácdụngvớinướcdư,thuđượcdungdịchXvà7,84lítH2(ở đktc). Thểtích dungdịchaxitH2SO42M cần dùngđểtrung hoàdungdịchX là:
A. 60ml. B.175ml. C. 100ml. D. 150ml.
Câu 9. Quá trình điện phân dung dịch FeSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp và quá trình ăn mòn gang thép trong không khí ẩm có đặc điểm chung là:
A. đều xảy ra sự oxi hóa ở cực dương. B. đều xảy ra sự oxi hóa ở anot.
C. đều xảy ra sự oxi hóa ở cực âm. D. đều xảy ra sự oxi hóa ở catot.
Câu 10. Chất nào sau đây vừa có thể tác dụng với dung dịch CuCl2, vừa tác dụng với dung dịch HCl.
A. MgO. B. Ag. C. Fe. D. FeO.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. CrO3 tan dễ trong nước, tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm loãng.
B. Cr2O3 là oxit lưỡng tính, không tan trong dung dịch axit và kiềm loãng.
C. Do Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính nên crom tác dụng được với dung dịch NaOH đặc.
D. CrO là oxit bazơ, tan dễ dàng trong dung dịch axit.
Câu 12. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion nào sau đây:
A. Ba2+, Na+. B. Ca2+, Fe2+. C. Ca2+, Mg2+. D. Mg2+, Ba2+.
Câu 13. Cho bột Fe vào dung dịch NaNO3 và HCl Đến phản ứng hoàn thu được dung dịch A, hỗn hợp khí X gồm NO và H2 và có chất rắn không tan. Trong dung dịch A chứa các muối:
A. FeCl2, ; NaCl. B. FeCl3 ; NaCl.
C. Fe(NO3)3 ; FeCl3 ; NaNO3 ; NaCl. D. FeCl2 ; Fe(NO3)2 ; NaCl ; NaNO3.
Câu 14. Dãy nào sau đây gồm các kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện:
A. Cu, Hg, Ag, Sn. B. Au, Cu, Sr, Fe. C. Ag, Cu, Au, Al. D. Ca, Cu, Fe, Au.
Câu 15. Quặng nào sau đây giàu sắt nhất:
A. Hematit đỏ (Fe2O3). B. Xiderit (FeCO3). C. pirit (FeS2). D. Manhetit (Fe3O4).
Câu 16. Hòa tan hết 3,24 gam kim loại X trong 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu được 4,032 lít H2 (đktc). X là:
A. Zn. B. K. C. Al. D. Cr.
Câu 17. Chất nào sau đây dùng để đúc tượng, bó bột:
A. thạch cao sống. B. đá vôi. C. thạch cao khan. D. thạch cao nung.
Câu 18. Kim loại nào sau đây mềm nhất:
A. Na. B. K. C. Cs. D. Li.
Câu 19. Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất và kim loại có độ
No_avatar
có đáp án không ạ
No_avatar
có đáp án không ạ
 
Gửi ý kiến