Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Thị Bích Liên
Ngày gửi: 14h:41' 22-06-2016
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Lạc Dương
Trường THCS Xã Lát

Họ tên:………………………………………...
Lớp:……………
Kiểm tra 1 tiết thực hành
Năm học 2015-2016
Môn:Tin học – Lớp 8
Thời gian: 45 phút

ĐiểmLời phê của giáo viên


ĐỀ BÀI

* Tạo một Folder trên ổ đĩa D với thư mục D:Tên học sinh_lớp.
Ví dụ: D:K’Wơh_lop8a1

Câu 1: Viết chương trình tính tích 10 số tự nhiên đầu tiên. (3đ)
Câu 2: Thuật toán sau mô tả cách tìm số nguyên tố nằm trong khoảng từ n đến m. Hãy viết chương trình theo thuật toán này (7đ):
B1: Đọc n,m từ bàn phím (n B2: i ( m; nếu i>n ( B5.
B3: Lặp i – 2 + 1 lần B4.
B4: j ( 2, nếu i mod j = 0 thi dem ( dem + 1; j ( j+1;
B5: Nếu dem = 1 in i, i ( i + 1, i ( B2
B6: Dừng để xem kết quả
B7: Kết thúc……………………..(( Hết ((……………………..
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM


Câu 1:
Program tinhtich; (0.25 điểm)
Uses crt; (0.25 điểm)
Var i: Integer; (0.25 điểm)
Tich: Longint; (0.25 điểm)
BEGIN (0.25 điểm)
Clrscr; (0.25 điểm)
Tich := 1; (0.25 điểm)
For i := 1 to 10 do (0.25 điểm)
Tich := Tich * i; (0.25 điểm)
Writeln (‘ Tich cac so tu 1 toi 10 la: ‘, Tich); (0.25 điểm)
Readln (0.25 điểm)
END. (0.25 điểm)
Câu 2:
Program Songuyento;
Uses crt; (2điểm)
Var m,n,i,j,dem: integer;
BEGIN (0.25 điểm)
Write (‘ Nhap m: ‘); (0.25 điểm)
Readln(m); (0.25 điểm)
Write (‘ Nhap n>m: ‘); (0.25 điểm)
Readln(n); (0.25 điểm)
i := m; (0.25 điểm)
While i <= n do (0.25 điểm)
Begin (0.25 điểm)
Dem := 0; (0.25 điểm)
For j:= 2 to i do (0.25 điểm)
If i mod j = 0 then dem := dem+1; (0.25 điểm)
If dem = 1 then write (i:4); (0.25 điểm)
i := i + 1; (0.25 điểm)
End; (0.25 điểm)
Readln (0.25 điểm)
END. (0.25 điểm)


BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 
Gửi ý kiến