Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  BÀI TẬP ĐIỆN LI CÓ PHÂN DẠNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tạ Văn Mãi
  Ngày gửi: 22h:50' 10-07-2016
  Dung lượng: 245.0 KB
  Số lượt tải: 2773
  CHƯƠNG I: DUNG DỊCH – SỰ ĐIỆN LI
  TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
  Câu 1 :
  Chất nào sau đây là chất điện li yếu
  
  A.
  H2SO3
  B.
  KCl
  C.
  HNO3
  D.
  H2SO4
  
  Câu 2.
  Chất nào sau đây là chất điện li mạnh
  
  A.
  BaCl2
  B.
  H3PO4
  C.
  BaSO4
  D.
  H2S
  
  Câu 3.
  H3PO4 là
  
  A.
  Axit 4 nấc
  B.
  Axit 2 nấc
  C.
  Axit 3 nấc
  D.
  Axit 1 nấc
  
  Câu 4.
  Trong các dd sau ở điều kiện cùng nồng độ và thể tích thì dd nào dẫn điện tốt nhất
  
  A.
  H2S
  B.
  HCl
  C.
  H3PO4
  D.
  CH3COOH
  
  Câu 5:
  Muối nào sau đây là muối axit
  
  A.
  NaCl
  B.
  NaHSO4
  C.
  NaSO3
  D.
  NaNO3
  
  Câu 6:
   pH của dd HCl 10-2 M là
  
  A.
  4
  B.
  2
  C.
  3
  D
  5
  
  Câu 7: Dãy nào dưới đây cho gồm các chất điện li mạnh ?
  A. NaCl, AgCl, HNO3, Ba(OH)2, CH3COOH.
  B.BaSO4,H2O,NaOH,HCl, CuSO4
  C.NaClO,Al2(SO4)3,KNO3,KOH, HCl
  D.CaCO3,H2SO4,Ba(OH)2,HNO3,CH3COONa
  Câu 8. Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện ly mạnh :
  A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3 B. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3
  C. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, NaF D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl
  Câu 9. Các chất nào trong dãy các chất sau đây vừa tác dụng với dung dịch kiềm mạnh vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh.
  A. Al(OH)3 ; (NH2)2 CO ; NH4Cl B. Ba(OH)2 ; AlCl3 ; ZnO
  C. Mg(HCO3)2 ; FeO ; KOH D. NaHCO3 ; Zn(OH)2 ; CH3COONH4
  Câu 10. Khi thêm một bazơ vào dung dịch của một axit, sự thay đổi nào dưới đây có thể xảy ra đối với pH của dung dịch
  A. Giảm B. Tăng từ 7 lên 11 C. Giảm từ 7 xuống 3 D. Tăng
  Câu 11. Tính chất nào dưới đây của axit giúp xác định axit là mạnh hay yếu ?
  A. pH của axit B. Tính tan của axit trong nước
  C. Nồng độ của axit D. Khả năng cho proton trong nước
  Câu 14: Câu nào sau đây sai
  A. pH = - lg[H+]. B. [H+]=10a thì pH = a. C. pH + pOH = 14. D. [H+] . [OH-] = 10-14.
  Câu 17:Trường hợp nào không dẫn điện được
  A. NaCl rắn, khan B.NaCl trong nước C. NaCl nóng chảy D. NaOH nóng chảy
  Câu 18: Chất nào sau đây là điện li yếu
  A. NaCl B. HCl C. HF D. KOH
  Câu 19: Chất nào sau đây khi hòa tan vào nước không bị điện li
  A.CuCl2 B. Saccarozơ (C12H22O11) C. BaCl2 D. HBr
  Câu 20. Theo thuyết A-re-ni-ut chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính
  A. KOH B.Zn(OH)2 C. Fe(OH)2 D. Ba(OH)2
  Câu 21: .Cho phenolphtalein vào dung dịch nào sau đây sẽ hóa hồng
  A. dung dịch NaCl B. dung dịch BaCl2 C. dung dịch NaOH D. dung dịch HCl
  Câu 22. Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li xảy ra khi :
  A. Chất phản ứng là các chất dễ tan
  B. Chất phản ứng là các chất điện li mạnh
  C. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu
  D. Cả A, B, C đều đúng.
  Câu 23:Cho phản ứng ion thu gọn H+ + OH- →H2O. Phản ứng xảy ra được là vì
  A. Sản phẩm sau phản ứng có chất kết tủa.
  B. Sản phẩm sau phản ứng có chất khí.
  C. Sản phẩm sau phản ứng có chất tan
  D. Sản phẩm sau phản ứng có chất điện li yếu
  Câu 24: Phương trình điện li nào viết đúng?
  A. NaCl 
  No_avatar

  thanks

   

  No_avatarf

  Có đáp án không ạ

   
  Gửi ý kiến