Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Anh Đào
  Ngày gửi: 19h:08' 19-09-2016
  Dung lượng: 20.4 KB
  Số lượt tải: 278
  Số lượt thích: 0 người
  Họ tên: ..........................................................

  ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH
  
  Lớp: ..............................................................

  Thời gian làm bài: 15 phút
  
   PART 1. READING AND WRITING Task 1. Look and write. There is one example.

  0.
  
  
  
  1.
  /
  
  vtewle → t _ _ _ _ _
  
  
  
  
  
  2.
  /
  
  engteihe → e _ _ _ _ _ _ _;
  
  
  
  
  3.
  /
  
  ssrtie → s _ _ _ _ _
  
  
  
  
  
  4.
  /
  
  terfah → f _ _ _ _ _
  
  
  
  
  5.
  /
  
  namow → w _ _ _ _
  
  
  
  
  
   Task 2. Look and read. Put a tick or a cross. There is one example.


  
  1. He is seven years old.
  /
  /
  
  2. She is my grandmother.
  /
  /
  
  3. My brother is two years old.
  /
  /
  
  4. This is my mother.
  /
  /
  
  5. My sister is 4 years old.
  /
  /
  
  Task 3. Read and complete. There is one example.

  /
  
  photo
  mother
  father
  sister
  thirty
  two
  old
  
  
  A: Is this your (0) photo?
  
  B: Yes, it is.
  
  A: Who`s that?
  
  B: She`s my (1) .........................
  
  A: Oh, she`s young. How (2)......................... is she?
  
  B:She`s (3) .........................
  
  A: And who`s the baby next to her?
  
  B: She`s my (4) ......................... . She`s (5) ......................... year old.
  
  
  
   Task 4. Read and match. There is one example.

  Name : _______________________
  Class: ________________________
  I.Choose the odd one out ( Khoanh tròn vào từ khác loại)
  1. how what Peter
  2. my name your
  3. Linda meet Tony
  4. am is spell
  5. how hello hi
  II. Reorder the words ( Sắp xếp trật tự từ )
  my / is / name / Nam. ____________________________________
  your / what / name / is ? ____________________________________
  later / you / Bye. /see /. ____________________________________
  you / are / how ? ____________________________________
  am / I / fine / you / thank /,/. ____________________________________
  6. do / how spell / name / your / ? ____________________________________
  7. O- / P- / H- / N- / G- /. ____________________________________
  8. am / I / in / 3D / class / . ____________________________________
  III. Match A with B
  A
  B
  KEY
  
  1. What ’s your name?
  2. How are you?
  3. Goodbye.
  4. Hello, I am Linda.
  5. Nice to meet you.
  6. How do you spell Tony ?
  a. Bye. See you later.
  b. My name is Nga.
  c. I’m fine, thank you.
  d. Nice to meet you, too.
  e. Hi. I’m Quan.
  f. T-O-N-Y
   1--
  2--
  3--
  4--
  5--
  6--
  
  IV. Translate into English.
  Xin chào. Tên tôi là Hoa. _______________________________________
  Xin chào. Rất vui được gặp bạn, Nam.______________________________
  Bạn có khỏe không?_______________________________________
  Tôi khỏe. Thế còn bạn?_____________________
  5.Tôi khỏe, cảm ơn. Tạm biệt _____________________
  V. Complete the alphabets
  A _____ _____ _____ _____ _____ _____
  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
  _____ _____ _____ _____ __Z___
  VI. Complete the dialogue.
  Lan: Hello. I (1)__________ Lan.
  Nam(2) ______. I am (3) ________
  Lan: Nice (4)_________ _______ you.
  Nam: (5)_______ to ________ _______, too.
  Lan: How (6)______ you?
  Nam: I am (7) _________, Thank (8)_______. And (9)_______?
  Lan: (10) ___________, thank.
  Nam: Goodbye.
  Lan: Bye.

   
  Gửi ý kiến