Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  bản Word bài tap AV 6 Thi diem

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Thị Đoan Trinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:15' 29-09-2016
  Dung lượng: 3.3 MB
  Số lượt tải: 2552
  Số lượt thích: 12 người (Hoàng Thị Lý, Lưu Mỹ Hương, Nguyễn Thị Nga, ...)
  


  Table of Contents
  .minh-pham.
  UNIT 1: MY NEW SCHOOL 2
  / UNIT 2: MY HOME 7
  / UNIT 3: MY FRIENDS 12
  / UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD 17
  / UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD 22
  / UNIT 6: OUR TET HOLIDAY 27
  / UNIT 7: TELEVISION 32
  / UNIT 8: SPORTS AND GAMES 37
  / UNIT 9: CITIES OF THE WORLD 42
  / UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE 47
  / UNIT 11: OUR GREENER WORLD 52
  / UNIT 12: ROBOTS 57
  .minh-pham.

  UNIT 1: MY NEW SCHOOL

  Find the word which has a different sound in the part underlined

  1.
  A.
  come
  B.
  month
  C.
  mother
  D.
  open
  
  2.
  A.
  hope
  B.
  homework
  C.
  one
  D.
  post
  
  3.
  A.
  brother
  B.
  judo
  C.
  going
  D.
  rode
  
  4.
  A.
  fun
  B.
  student
  C.
  hungry
  D.
  sun
  
  5.
  A.
  nice
  B.
  bicycle
  C.
  ride
  D.
  live
  
  6.
  A.
  mine
  B.
  history
  C.
  exercise
  D.
  library
  
  7
  A.
  cold
  B.
  volleyball
  C.
  telephone
  D.
  open
  
  8.
  A.
  subject
  B.
  club
  C.
  put
  D.
  lunch
  
  9.
  A.
  science
  B.
  like
  C.
  music
  D.
  ice
  
  10.
  A.
  farm
  B.
  after
  C.
  walk
  D.
  class
  
  11.
  A.
  teacher
  B.
  chess
  C.
  lunch
  D.
  school
  
  12.
  A.
  meat
  B.
  reading
  C.
  bread
  D.
  seat
  
  13.
  A.
  photo
  B.
  going
  C.
  brother
  D.
  home
  
  

  Put the words into two groups (/  / and /  /)

  Monday
  month
  judo
  homework
  going
  love
  
  open
  brother
  mother
  lower
  one
  come
  
  hope
  post
  don’t
  rode
  Sunday
  lunch
  
  

  /  / /  /
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  Give the names of school things in the pictures.


  1.
  2.
  3.
  4.
  
  


  5.
  


  6.
  


  7.
  


  8.
  
  

  Choose the best answer (A, B, C or D).

  1.
  At lunchtime, you can lunch in the school canteen.
  
  
  A.
  be
  B.
  go
  C.
  do
  D.
  have
  
  2.
   morning exercise is good for you.
  
  
  
  
  A.
  doing
  B.
  studying
  C.
  having
  D.
  playing
  
  3.
  Look! The girls in the schoolyard.
  
  
  
  
  A.
  are skipping
  B.
  skips
  C.
  skipping
  D.
  to skip
  
  4.
  At break time, I go to the library and books.
  
  
  
  A.
  go
  B.
  read
  C.
  play
  D.
  listen
  
  5.
  Listen! Someone at the door.
  
  
  
  
  A.
  knock
  B.
  knocks
  C.
  is knocking
  D.
  are knocking
  
  6.
  Nam football now. He’s tired.
  
  
  
  
  A.
  doesn’t play
  B.
  plays
  C.
  is playing
  D.
  isn’t playing
  
  7.
  We are excited the first day of school.
  
  
  
  
  A.
  at
  B.
  with
  C.
  about
  D.
  in
  
  8.
  My parents often help me my homework.
  
  
  
  
  A.
  at
  B.
  with
  C.
  about
  D.
  in
  
  9.
  I am having a math lesson but I forgot my . I have some difficulty.
  
  
  A.
  calculator
  B.
  bike
  C.
  pencil case
  D.
  pencil sharpener
  
  Avatar

  Theo em thì quý thầy cô ko nên post tài liệu này lên đây! Đây là sản phẩm trí tuệ, là công sức biên soạn hết sức kỹ lưỡng của thầy Minh Phạm! Thân!

   
  Gửi ý kiến