Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  bài tập unit 4: did you go to the party?

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Lợi
  Ngày gửi: 15h:16' 15-10-2016
  Dung lượng: 589.5 KB
  Số lượt tải: 1639
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 4: Did you go to the party? Name: ____________________
  Lesson 1
  Exercise 1: Viết các từ sau vào cột tương ứng.
  enjoy, visit, picnic, party, festival, yesterday, holiday,
  today, funfair, different, flower, weekend, grandparents
  1st syllable stress
  2nd syllable stress
  
  ________________________________________________________
  ________________________________________________________
  ________________________________________________________
  ________________________
  ________________________
  
  Exercise 2: Hoàn thành các cụm từ sau và điền vào dưới bức tranh.
  g_ on a p_cni_; go to the _ _o; Tea_ _er’_ D_y;
  the sp_rts f_st_ _al; b_rt_da_ _ar_y; j_in the f_nfa_r
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Exercise 3: Viết dạng quá khứ của các động từ đã cho.
  do
  did
  
  go
  
  
  have
  
  
  enjoy
  
  
  
  hink
  
  
  join
  
  
  w
  tch
  
  
  visit
  
  
  stay
  
  
  
  Exercise 4: Chọn đáp án đúng.
  1. _____ you go to Mai’s party last Sunday?
  A. Did B. Are C. Were D. Does
  2. Did Mary ___ to the zoo with her parents?
  A. went B. go C. goes D. going
  3. Yesterday, I ___ at home and ___ TV.
  A. stay/ watch B. stayed/ watch
  C. stay/ watched D. stayed/ watched
  4. Did they enjoy their holidays? – Yes, ___.
  A. they do B. they did C. they were D. they didn’t
  5. We had a lot of ____at the party.
  A. funny B. fun C. nice D. great

  
  
  Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.
  1. weekend/ grandparents/ I/ last/ my/ visited/.
  _______________________________________________________________________________
  2. morning/ on/ ,/ the/ picnic/ In/ went/ a/ we/.
  _______________________________________________________________________________
  3. she/ TV/ Did/ cartoons/ on/ watch/ night/ last/ ?
  _______________________________________________________________________________
  4. funfair/ did/ do/ What/ at/ you/ the/ ?
  _______________________________________________________________________________

  Lesson 2
  Exercise 1: Nối các cụm từ cho hợp lý.
  have happily
  play a good time
  sing and dance cartoons
  chat nice food and drink
  watch a lot of food
  eat with friends
  have hide-and-seek
  Exercise 2: Điền “What, Where, Who, How, Did” và viết các từ trong ngoặc ở dạng đúng.
  Khanh: ______ were you yesterday, Mai?
  Mai: I was at Phong’s house. I (enjoy) ___________ his birthday party. _____ he invite you?
  Khanh: No, he didn’t. ______ did you get there?
  Mai: By bicycle.
  Khanh: ______ did you go with?
  Mai: I (go) _______ with Tung.
  Khanh: _______ did you do at the party?
  Mai: We (give) ______ him presents. We (have) _______ a lot of food and drink. I (watch) _________ cartoons on TV, too.
  Khanh: ______ you do anything else?
  Mai: We (sing) _______ and (dance) ___________ happily. We (have) ______ a good time. We (take) _______ a lot of photos. Look at these photos.
  Exercise 3: Mỗi câu có 1 lỗi sai, em hãy tìm và sửa.
  1. Last week, my brother and I join a sports festival. ___________
  2. What did you did at the fun fair last month? ___________
  3. Did you stay at home and watch TV? – No, I did. I went to the park. ___________
  4. Who did you meet on the party? ___________
  5. He bought 2 comic book at the book fair. ___________
  Exercise 4: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.
  A
  
  B
  
  1. Where were you yesterday?
  
  a. It was really wonderful.
  
  2. Where did you go?
  
  b. I bought some books.
  
  3. What was the trip like?
  
  c. I went there by coach.
  
  4. Who did you go with?
  
  d. It was yesterday.
  
  5. What did you do?
  
  e. I went to Da Lat.
  
  6. When was Nam’s birthday party?
  
   
  Gửi ý kiến