Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

UNIT 8: WHAT ARE YOU READING?

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lữ Ngọc Hùng
Ngày gửi: 11h:03' 15-12-2016
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
Week:
Period:
Unit 8: What are you reading?
Lesson 1: 1 - 2
1-Aim: Practicing asking and answering question: “What are you reading?-I’m reading...”
2- Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to ask and answer questions about what book/ story someone is reading. (HS có thể hỏi và trả lời sách đang đọc)
3- Skills: Speaking, Listening
4- Teaching Aids: Pictures of page 52.
5- Procedure
T
Contents
Teacher’s activities
Students’ activities

5’
12’


11’
6’1’
I- Warm up:
Brainstorming
The story of Aladdin and...
Mai An Tiem
.....
II-Presentation:
1* Pre- teach Vocabulary:


-Halloween: lễ Halloween
-ghost: ma
-fox: con cáo
-crow: con quạ
-magic: thần kỳ
-lamp: đèn
-Snow White: Bạch Tuyết
-dwarf: chú lùn
* Checking memory:
-Slap the board
2* Set the scene:
Pictures of page 523.* Presentation dialogue
a. Tony: Hi, Peter. Let’s play chess.
Peter: I can’t. I’m reading.
b. Peter: What are you reading?
Tony: I’m reading a story about Halloween.
c. Tony: Is it a ghost story?
Peter: Yes. Very scary.
d. Peter: Is it a ghost?
Tony: Oh, no!
4*Target language:
What are you reading?
I’m reading a story about Halloween.
* Form:
What are you reading?
I’m reading ____.

*Concept check:
* Meaning: bạn thực hành...ntn?-Mình..
* Using: bạn đang đọc gì?-Tôi đọc...
III- Practice:
* Picture drills: (page 52)
a./ b./
the Fox and The story of the Crow MAT
c./ d./
Aladding and Snow White &
the Magic Lamp the Seven
Dwarfs
* Pair work:
IV- Production: Chain gameV- Homework:
- Learn the lesson
- Preparing unit 1 lesson 1: 3456

- Setting up the activities

- Controling the activity

-Giving feedback
-Eliciting, modeling, checking meaning and pronunciation
- It’s on Oct. 31st.
-Situation
-Picture
-Picture
-Translation
-Realia
-Picture
-Translation
Asking ss to copy


-Introducing the situations.
“Who are they?”
“What do they say?”

- Eliciting from the students to make a dialogue
-Modeling:
T-Ss , Ss-T, Ss-Ss ,S1-S2
-Asking ss to repeat then practice in groups(in pairs
-Monitoring and assisting
-Correcting the ss’task-Showing the target language


-Asking ss to give the form, the meaning, the use, and the intonation

- Asking Ss to copy the form

- Running through the pictures
- Modeling
T-Ss, Ss-T , Ss-Ss ,
S1-S2 , S3-S4
- Asking Ss to practice the form
- Asking Ss to play a role
- Monitoring and assisting Ss to play role
- Asking Ss to practice in pairs
- Asking ss to play the game
-Giving feedback

- Setting up the tasks for Ss to do at home

- Taking part in the activities
- Giving the books/ stories

- Listening to the teacher, repeating in chorus( individuals
-Halloween
-ghost
-fox
-crow
-magic
-lamp
-Snow White
-dwarf-Listening to the teacher.
-Answering the questions

-Taking part in buiding a dialogue

-Listening to the teacher and repeating in chorus( in groups

-Practicing speaking in pairs-Saying the form and the using and meaning of the form

-Copying the form down

- Repeating in chorus

-Listening and repeating in chorus ,individuals
- Taking part in practicing
-Playing the role.
- Working in groups- Taking notes


/


Week :
 
Gửi ý kiến