Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  KẾ HOẠCH BDTX CBQL NĂM HỌC 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Nga
  Ngày gửi: 08h:56' 20-12-2016
  Dung lượng: 102.5 KB
  Số lượt tải: 57
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: /KHBDTXQL- THST

  
  Sơn Tân, ngày 28 tháng 10 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý
  năm học 2016 - 2017

  Thực hiện Kế hoạch số 1539/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về công tác Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý (CBQL) trường phổ thông và trung tâm DN – HN – GDTX năm học 2016- 2017;
  Công văn số 266/KH-GDĐT của Phòng GD&ĐT Hương Sơn ngày 27 tháng 10 năm 2016 ban hành Kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý trường phổ thông;
  Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu học tập, bồi dưỡng của cán bộ quản lý, trường tiểu học Sơn Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 cho cán bộ quản lý như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  1. Cán bộ quản lý học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp CBQL, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo của Tỉnh, của địa phương.
  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của nhà trường, của phòng Giáo dục và Đào tạo.
  3. Nâng cao năng lực quản lý để chỉ đạo đổi mới giáo dục nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý.
  II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  1. Thuận lợi
  Được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn. Cán bộ quản lý luôn nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng thường xuyên.
  Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế tại đơn vị. Cán bộ quản lý tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng và tự học tập, nghiên cứu tích cực.
  2. Khó khăn
  Thời gian đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu các nội dung của bồi dưỡng thường xuyên còn hạn chế.
  3. Tình hình đội ngũ
  Số lượng CBQL
  Trình độ cán bộ quản lý
  
  Tổng số
  HT

  PHT

  Chính trị trung cấp
  Chuyên môn
  
  
  
  
  
  Đại học
  Cao đẳng
  Trung cấp
  
  2
  1
  1

  1
  2
  0
   0
  
  4. Đối tượng bồi dưỡng: Tất cả cán bộ quản lý trong toàn trường: Gồm 2 người, cụ thể:
  TT
  Họ và tên
   Chức vụ
  Ghi chú
  
  1
  Phạm Thị Mai Lan
   Hiệu trưởng

  
  
  2
  Đinh Thị Nga
  P. Hiệu trưởng

  
  
  
  III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:
  Thực hiện thời lượng 120 tiết/ năm học.
  1. Khối kiến thức bắt buộc
  1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học.
  Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương; một số chuyên đề như: Tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; .
  Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 42/CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
  Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, Phòng trong năm học 2016-2017.
  Tiếp tục triển khai chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  Triển
   
  Gửi ý kiến