Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi HSG TP môn tiếng Anh 9 có đáp án(đề xuất)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Huy Văn
  Ngày gửi: 14h:42' 09-02-2017
  Dung lượng: 36.7 KB
  Số lượt tải: 606
  Số lượt thích: 1 người (Phan Ngọc Huy)
  MÃ KÝ HIỆU
  [*****]
  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
  Lớp 9 - Năm học 2015-2016
  MÔN:Tiếng Anh
  Thời gian làm bài: 150 phút
  (Đề thi gồm 115 câu 06 trang)
  
  
  PART A. LISTENING
  I. Listen and fill in the missing words (5pts)
  Chau: Dad, I’m doing an assignment.Can you help me with the(1)..........................?
  Chau’s father: What is the assignment about?
  Chau: It’s about the important dates of the (2)........................ Where and when did the first printed newspaper appear,Dad?
  Chau’s father: It first appeared in the 7th or 8th century AD,in China.
  Chau: And when was the lelegragh invented?
  Chau’s father: Perhaps it was in the late 19th century.Do you know what two new (3)............... of media appeared in the early 20th century?
  Chau: Radio and newsreels?
  Chau’s father: Excellent! And when did (4)........................ become commercially viable? Can you guess?
  Chau: In the 1940s?
  Chau’s father: No.It was in the 1950s.
  Chau: When did the Internet become the major force in (5)....................?
  In mid and late 1990s
  Chau: Thank you ,Dad. Now I can answer all the questions for my assignment.

  II. Listen then choose the best answer (5pts)
  1. We should take some time to look around your..................... if we live in an earthquake zone,
  A. house B. room C. neighbor D. village
  2. We should block the rollers on your .............. and washing machine to prevent them from moving
  A. computer B. TV C. fridge D. dish washer
  3. We should check the .................. in your bathroom and bed room.
  A. doors B.windows C.picturs D. mirrors
  4.We should not put our bed next to a .................
  A. window B. frigde C. TV D. computer
  5. The first thing to remember is to................... during an earthquake
  A. run out of the house B. stay inside
  C.climb up the trees D. swim in the river

  PART B: PHONOLOGY
  I. Choose the word whose bold part is pronounced differently from that of the other three in each group.
  Write your answers (A, B, C or D) in the spaces on the right. (5 pts)
  A. loved B. hatred C. sacred D. beloved
  A. wash B. walk C. horse D. god
  A. half B. calm C. culture D. chalk
  A. pretty B. prepare C. precious D. prefer
  A. moon B. tool C. food D. cook

  II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the others in each group.
  Write your answers (A, B, C or D) in the spaces on the right. (5 pts)
  A. university B. engineer C. Japanese D. uncomfortable
  A. interesting B. difficult C. efficient D. beautiful
  A. horizontal B. grammatical C. magazine D. mathematics
  A. concert B. allow C. accept D. admit
  A. minimize B. employee C. immediate D. embroider

  PART C: VOCABULARY AND GRAMMAR
  I. Choose the correct word or phrase to complete each sentence.
  Write your answers (A, B, C or D) in the spaces on the right. (10 pts)
  1. If you want to go you may. I have no _____ to your going.
  A. disagreement B. objection C. subject D. upset
  2. My sister has several English friends, _____ is a doctor.
  A. one of whom B. one of them C.of them one D. of whom one
  3. Susan was alone in the house when the fire _____.
  A. broke in B. broke out C. broke off D. broke up
  4. The patient _____ to listen to his doctor`s advice.
  A. refused B. prevented C. lacked D. resigned
  5.If only he ______ told us the truth in the first place, things wouldn`t have gone so wrong.
  A. has B. would have C. had D. should have
  6._____ I remember, there used to be a big tree in the middle of the school.
  A. As far as B. So much as C. As well as D. Much more than
  No_avatar

  Có đề thi mà đáp án thì hoàn toàn sai lệch. Không biết giáo viên phương nào nữa

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng