Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Vạt Lý 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Thị Ngoan
  Ngày gửi: 10h:04' 12-02-2017
  Dung lượng: 315.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày soạn: 28/9/2014
  Ngày dạy: 30/9/2014
  Tiết 3 lớp 6A
  Tiết 17 KIỂM TRA MỘT TIẾT

  I. MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức:
  - Kiểm tra các kiến thức trọng tâm về khái niệm tập hợp, tập hợp con, các phép tính trong N.
  2. Kỹ năng:
  - Rèn kĩ năng tính nhanh.
  3. Thái độ:
  - Giáo dục HS tính tự giác, tính trung thực trong làm bài.
  II. CHUẨN BỊ :
  1. Chuẩn bị của GV
  1.1 Ma trận đề thi
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  Chủ đề 1
  Tập hợp
  
  - Biết tính số phần tử của một tập hợp
  - Liệt kê được các phần tử của tập hợp từ công thức
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  1
  2
  20%
  1
  2
  20%
  
  2
  4
  40%
  
  Chủ đề 2
  Lũy thừa với số mũ tự nhiên
  - Viết kết quả các phép tính dưới dạng lũy thừa
  
  
  Vận dụng làm được các bài toán tìm x
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  4
  2
  20%
  
  
  1
  1
  10%
  5
  3
  30%
  
  Chủ đề 3
  Thứ tự thực hiện các phép tính
  
  
  Vận dụng các kiến thức tổng hợp để làm các phép tính toán
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  3
  3
  30%
  
  3
  3
  30%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  4
  2
  20%
  1
  2
  20%
  4
  5
  50%
  1
  1
  10%
  10
  10
  100%
  
  

  ĐỀ BÀI

  Bài 1.(2điểm) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:
  a) 102. 103. 105 b) x . x7
  c) 68: 62 d) a6: a (a0)
  Bài 2.(2 điểm) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử và tìm số phần tử của tập hợp đó?
  B = {x ( N/ x < 4}
  Bài 3.(2 điểm) Số phần tử của tập hợp A = {20; 21; 22; …; 99; 100} là bao nhiêu?
  Bài 4. (3 điểm) Thực hiện phép tính:
  a) 28 . 65 + 35 . 28 – 160
  b) 20 – [30 – (5 – 1)2]
  c) 24 . 76 + 15 . 24 + 9 . 24
  Bài 5. (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết :
  2x – 138 = 23 . 22

  1.3 Đáp án, thang điểm
  ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:
  Bài
  Đáp án
  Thang điểm
  
  Câu 1
  Mỗi ý đúng được (0,5 đ)
  a) 1010
  b) x8
  c) 66
  d) a5

  
  0,5 đ
  0,5 đ
  0,5 đ
  0,5 đ
  
  Câu 2
  B = { 0; 1; 2; 3 }
  Có 4 phần tử
  1
  1
  
  Câu 3
  Số phần tử của A là: (100 – 20).2 + 1 = 81
  Có 81 phần tử
  1,5
  0,5
  
  Câu 4
  a) 28 . 65 + 35 . 28 – 160
  = 28 . (65 + 35) – 160
  = 28 . 100 – 160
  = 2800 – 160 = 2640.
  b) 20 – [30 – (5 – 1)2]
  = 20 – (30 – 42)
  = 20 – (30 – 16) = 20 – 14 = 6
  c) 24. 76 + 15 . 24 + 9. 24
  = 24 . (76 + 15 + 9)
  = 24 . 100 = 2400
  
  0,5
  0,25
  0,25

  0,5
  0,5

  0,5
  0,5
  
  Câu 5

   2x – 138 = 23 . 22
  2x – 138 = 25
  2x – 138 = 32
  2x = 32 + 138
  2x = 170
  x = 170 : 2 = 85
  

  0.25 đ
  0.25 đ
  0.25 đ
  0.25 đ
  
  
  2. Chuẩn bị của HS
  - HS: Ôn lại các kiến thức đã học, giấy nháp, bút, thước.
   
  Gửi ý kiến