Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TÂP : TÔNG HỢP VÀ PHÂN TICH LỰC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Lý
Ngày gửi: 22h:51' 23-02-2017
Dung lượng: 153.5 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
VẤN ĐỀ 1 :
TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIÊN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

I.TỔNG HỢP LỰC:
1. Định nghĩa:
Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.lực thay thế này gọi là hợp lực.

2. Quy tắc hình bình hành :
Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.


II.ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM:
Muốn cho một chất điểm đứng yên cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.III.PHÂN TÍCH LỰC:
1.ĐỊnh nghĩa:
Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.các lực thay thế này gọi là các lực thành phần

2.Chú ý:
- nếu hai lực cùng phương cùng chiều: F = F1 + F2
-nếu hai lực cùng phương ngược chiều: F = F1 – F2 (F1>F2) Hay 
- nếu hai lực hợp với nhau một góc  : 

IV. THÍ DỤ:
Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1= F2 = 20N. Tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp với nhau một góc α =00
GIẢI:
Vì hai lực F1 và F2 hợp với nhau một góc α =00 nên hai lực này cùng phương cùng chiều
Ta có : F = F1 + F2 = 20 + 20 = 40N


VẬN DỤNG
Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực F1= 4N, F2= 5N và F3= 6N. Trong đó F1, F2 cân bằng với F3 . Hợp lực của hai lực F1, F2 bằng bao nhiêu ?
A. 9N B. 1N C. 6N D. không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại.
Cho 2 lực đồng quy có độ lớn bằng 150N và 200N. Trong cácgiá trị nào sau đây là độ lớn của hợp lực.
A.40 N. B. 250N. C. 400N. D. 500N.
Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 2lực F1 = 6N, F2 = 8N. Để hợp lực của chúng là 10N thì góc giữa 2lực đó bằng:
A. 90o B. 30o C. 45o D. 60o
Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 2lực F1 =3N, F2 = 4N. Biết  vuông góc với , khi đó hợp lực của hai lực này l
A. 1N B. 7N C. 5N D. 25N
Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1= F2 = 20N. Tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp với nhau một góc α = 00
A. 40N B. 20N C. 30N D. 10N
Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của hai lực 6 N và 8 N và hợp thành một góc 900. Hợp lực của hai lực có giá trị là:
A 2 N B 8 N C 10 N B 14 N
Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 30N. Góc hợp bởi hai lực đồng qui bằng bao nhiêu thì hợp lực có độ lớn bằng 30N ?
A 00 B 600 C 900 D 1200
Lực 10N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây, cho biết góc giữa cặp lực đó ?
A. 3N, 5N, 120o B. 3N, 13N, 180o C. 3N, 6N, 60o D. 3N, 5N, 0o
Cho 2 lực đồng quy có cùng độ lớn 10N. Góc giữa 2 lực bằng nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10N ? A.  B.  C. D. 
Cho 2 lực đồng quy F1 = F2 =10N. Hãy tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp với nhau một góc 600 .
A. 10N B. 17,3N C. 20N D. 14,1N
Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Hợp lực của hai lực đó là:
1N B. 2N C. 15N D. 22N
Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 15N. Góc hợp giữa 2 lực bằng nhiêu thì hợp lực có độ lớn bằng 15N ?
A. 0O B. 600 C.900 D.1200
Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 7 N và 11 N. Giá trị của hợp lực có thể là giá trị nào trong các giá trị sau đây ?
A. 19 N. B. 15 N. C. 3 N. D. 2 N.
Cho hai lực đồng quy
 
Gửi ý kiến