Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Ôn tập kiểm tra

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn minh tâm
  Ngày gửi: 06h:10' 21-03-2017
  Dung lượng: 93.5 KB
  Số lượt tải: 475
  Số lượt thích: 0 người
  Full name:……………………………………… TEST (45’)
  Class 7 Subject: English  Question 1: Choose a word whose underlined part is pronounced differently from the rest by circling the letter A, B, C or D (2,5 marks)
  1. A. washed B. visited C. stopped D. talked.
  2. A. coughed B. played C. lived D. studied
  3. A. mud B. cut C. put D. shut
  4. A. sport B. see C. sure D. seat
  5. A. visited B. started C. needed D. looked

  Question 2: Choose the best answer: (2,5 marks)
  6. Last week, they……………….. to a new house. The house is very beautiful.
  A. move B. to move C. moved D. moving
  7. It’s very important……………….. your teeth after meals.
  A. to clean B. to brush C. cleaning D. brushing.
  8. I couldn’t go to school because I ………………... a bad cold.
  A. have B. are having C. was having D. had
  9. It’s very kind……………….. you to give me some advice.
  A. of B. to C. with D. from
  10. Where……………….she yesterday? She ………………. to see the dentist yesterday.
  A. is/ go B. was/ went C. is/ went D. was/ go

  Question 3: Underline and correct the mistake in each sentence: 2,5 marks
  11. Two year ago, I study in the primary school but now,
  I am studying in the secondary school. ……………………
  12. We buyed some new clothes at the shop last week ………....................
  13. The teacher didn’t gave us any home work …………………....
  14. Where do you go last night ? I went to see my friends last night. ………………...…..
  15. I was a little scare, but the dentist was kindly. ……………………

  11/ studied
  12/ bought
  13/ give
  14/ did
  15/ kind
  Question 4: Read the text and answer some question:2,5 marks.
  Read the passage and answer the following question from 16 to 20
  On the way home yesterday Mary caught in the rain. She had a bad cold. She coughed and sneezed a lot. She had to stay in bed all day. The doctor took her temperature and gave her some medicine. Her mother was beside her all the time to take care of her.
  16. What happened to Mary on the way home yesterday?
  ……………………………………………………………………………………………………...
  17. Why did she have to stay in bed?
  …………………………………………………………………………………………………..….
  18. Who took her temperature?
  ……………………………………………………………………………………………...………
  19. Was her mother always beside her?
  ……………………………………………………………………………………………………..

  The end
  PHÒNG GD&ĐT ………….
  TRƯỜNG THCS ……………

  Họ và tên…………………………………
  ĐỀ KIỂM TRA
  Môn: Tiếng anh - Lớp 7………….
  Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)
  
  ………….
  Điểm Lời phê giáo viên
  I. Phonetics:
  1. a. laughed b. looked c. collected d. stopped
  2 a. decided b. loved c. wanted d. started
  II Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
  1. Where …………. you last Sunday ?
       a. is                 b. was                c. are              d. were
  2. Last week, Mr. Tan…………….to Ho Chi Minh City for a trip.
       a. go                  b. went            c. going                   d. goes
  3. What is your …………, Lan? – I’m 45 kilos.
       a. weight            b. height         c. age                      d. name
  4. ……………is this book? – It’s 4,000 dong.
       a. How much    b. How old   c. How many            d. How tall
  5. Yesterday, I …………….to school because I was sick.
       a. goes              b. go      c. went                   d. didn’t go
  6. Hoa ………………her teeth three times every day.
       a. brushes             b. brushing        c. brush               d. brushed
  7. Did you buy any souvenirs in Nha Trang ? + Yes, I ……………
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng