Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  it was not until

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Anh Thư
  Ngày gửi: 13h:44' 24-03-2017
  Dung lượng: 56.5 KB
  Số lượt tải: 153
  Số lượt thích: 1 người (Minh Hoang)
  WEEK 29: GRAMMAR:
  A. ADJECTIVES OF ATTITUDE:
  1. Choose the correct word:
  1. At first I thought Jake was an interesting /interested guy, but tonight I felt somewhat boring/ bored with his company.
  2. Did Tim frightening/ frighten when he saw the snake at his feet?
  3. It was very disappointing/ disappointed not to get the job
  4. Philip was exceptionally annoying/ annoyed at Joane’s behaviour
  5. I thought the program on wildlife was fascinating/ fascinated. I was absolutely fascinating/ fascinated
  6. we were thrilling/ thrilled to hear your good news
  7. it was really terrifying/ terrified experience. Afterwards everybody was very shocking/ shocked
  8. The journey took all day and night. They found it very tiring/ tired
  2. Choose the best answer
  1 Yesterday she heard ……………. news. She was so ……………… that she couldn’t say anything.
  A. surprising/ surprising B. surprised/ surprisiing C. surprising/ surprised D. surprised/ surprised
  2. It is an …………………game.
  A. excitement B. exciting C. excited D. excite
  3. He is very …………………….in my story.
  A. interestingly B. interest C. interesting D. interested
  4. She doesn’t like her job. It’s so ___________
  A. bore B. boring C. bored D. boringly
  5.The students were ___________ in taking a trip to the National Museum.
  A. interest B. interesting C. interested D. interestingly
  6. The movie on TV last night made me ……
  A. bore B. boring C. bored D. boredom
  7. The children were________ by Walt Disney films.
  A. fascinating B. fascinated C. Fascination D. fascinate
  8. “The Spy Returns” is a very …………..film about a wealthy man who visits Italy.
  A. exciting B. excited C. excitement D. excite
  9. Don`t let children see______films.
  A. horror B. horrifying C. horrified D. horrible
  10. We were_______by the terrible accident.
  A. horrible B. horror C. horrific D. horrified

  B. IT WAS NOT UNTIL…. THAT….
  Rewrite the following sentences, using the words provided
  1. The cinema did not become an industry until 1915.
  (......................................................................................................................................................
  2.She didn’t begin to learn English until 1980
  (......................................................................................................................................................
  3. I didn’t know how to write a bicycle until I was 15.
  (......................................................................................................................................................
  4. I didn’t notice that I had the wrong umbrella until I got home.
  (......................................................................................................................................................
  5. The boy didn`t do his homework until his father came home.
  (......................................................................................................................................................
  6. I didn’t know how to ride a bike until I was 15.
  (......................................................................................................................................................
  7.He didn’t arrive at the office until half past nine.
  (......................................................................................................................................................
  8..She didn’t write to him until she received his letter-
  (......................................................................................................................................................
  9.We didn’t recognize him until he came into the light
  (......................................................................................................................................................
  10. She didn’t work until she was 25.
  (......................................................................................................................................................
  C. ARTICLES
  Choose the best answer:
  1.We had_____ dinner in a restaurant
  A. a B. an C. Ø D. the
  2. Thank you. That was _____ very nice lunch.
  A. a B. an C. the D. Ø
  3. Her parents are now working in ______ Europe.
  A. the B. a C. an D. Ø
  4. He majors in _____ English.
  A. a B. an C. the D. Ø
  5. We might be able to catch _____ last train if we hurried.
  A. a B. an C. the D. Ø
  6. My aunt has _____ interesting novel.
  A. the B. an C. a D. Ø
  7.. It was _____ best film I had ever read.
  A. the B. a C. an D. Ø
  8. My parents have ____ cat and _____ dog. The dog never bites the cat.
  A. a/ a B. a/ the C. the/ the D. the/ a
  9. We live in ______ big house in ____ middle of the village.
  A. a/ a B. a/ the
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng