Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  E9-TEST 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Ngọc Thiệu
  Ngày gửi: 10h:50' 11-04-2017
  Dung lượng: 76.5 KB
  Số lượt tải: 670
  Số lượt thích: 1 người (Trần Ngọc Thiệu)
  TRƯỜNG THCS SƠN HẠ
  HỌ TÊN GV RA ĐỀ

  Trần Ngọc Thiệu
  KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 4 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016
  MÔN: TIẾNG ANH - LỚP: 9
  THỜI GIAN: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


  
  CHỮ KÝ NGƯỜI RA ĐỀ KT
  (kiểm tra đề trước khi ký)
  GIÁO VIÊN DUYỆT ĐỀ
  Nhận xét về đề kiểm tra (Ký và ghi rõ họ tên)


  
  Tuần 32, Tiết 62 – Ngày 13 Tháng 04 Năm 2016

  A/ MA TRẬN:

  Chủ đề

  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng

  Tổng
  
  
  
  
  Thấp
  Cao
  
  
  
  KQ
  TL
  KQ
  TL
  KQ
  TL
  KQ
  TL
  
  
  Part 1
  Listening
  Section 1:
  Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.
  Section 2:
  Match the places with their weather.
  4
  1
  
  
  6
  1,5

  
  
  
  
  10
  2,5đ-25%
  
  Part 2
  Use of English
  Section 1:
  Choose the best answer to complete each of the following sentences.
  Section 2:
  Give the correct form of the verbs in brackets.
  8
  2
  
  
  4
  1

  
  
  
  
  12
  3đ-30%
  
  Part 3
  Reading
  Section 1:
  Read the passage and answer the questions. Section 2:
  Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
  
  4
  2

  
  2
  0,5
  
  
  

  
  10
  2,5đ- 25%
  
  Part 4
  Writing
  Section 1:
  Complete these sentences, where necessary with
  (who or which).
  Section 2:
  Do as directed in parentheses.
  
  
  
  

  
  4
  1
  
  2
  1
  5
  2đ-20%
  
   Tổng số câu
  Tông số điểm
  Tỉ lệ %
  16
  5
  50%
  12
  3
  30%
  6
  2
  20%
  30
  10

  
  
  B/ ĐỀ:
  I. LISTENING.
  Section 1: Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word. (1,5ms)
  Hue
   (2) thunderstorms
  (3) Delta
  (4) sunny
  (5) forecast
  (6) temperatures
  
  Here is tomorrow’s weather ……..……... Ha Noi and areas to the north will be ………... Ha Noi will have temperatures between 23°C and 27°C. It will be raining along the coast of Thanh Hoa. The south-central coast can expect …………………….
  …………. will experience temperatures between 25°C and 30°C. There will also be thunderstorms over the central highlands.
  Areas around the Cuu Long ………….. can expect clouds during the day. Ho Chi Minh City’s …………………. will be between 27°C and 35°C.
  Section 2: Match the places with their weather. (1m)
  7. Ha Noi a. clouds
  8. Thanh Hoa b. sunny
  9. South-central c. rain
  10. Cuu Long Delta d. thunderstorms
  II. USE OF ENGLISH.
  Section 1: Choose the best answer to complete each of the following sentences. (2ms)
  11. Tet is a festival ____________occurs in late January or early February.
  A. which B. who C. that D. where
  12. Should auld acquaintance be forgot and _____________brought to mind?
  A. always B. usually C. sometimes D. never
  13. His sense ____________humor distinguishes him from others.
  A. of B. from C. about D. with
  14. Liz watches TV ______________she has an exam tomorrow.
  A. because B. despite C. even though D. in spite of
  15. Ha Noi will have ______________between 230C and 270C tomorrow.
  A. weather B. showers C. thunderstorms D. temperatures
  16. That’s an excellent painting, Hoa.
  A. Well done.
  B. You’re welcome.
  C. It’s nice of you to say so.
  D. I’m fine.
  
  17. Tornadoes are funnel - …………….storms which pass overland below a thunderstorm.
  A. measure B. shaped C. shape D. sized
  18. Mount Pinatubo, .....................................is a volcano in the Philippines, erupted in 1991.
  A.
  No_avatar
  không có file nghe
  Avatar

  Bạn download file nghe trên mạng nha. 

   
  Gửi ý kiến