Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  đề cương tiếng anh lớp 5 chuơng trinh mới hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đạt
  Ngày gửi: 18h:18' 21-04-2017
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 1260
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đạt)
  THE SECOND TERM REVISON FOR THE 5TH GRADE
  I. Choose the odd one out .
  A.cold B. summer C. winter D. spring
  A. bike B. badminton C. volleyball C. basketball
  A. activity B. like C. weather D. season
  A. rain B. windy C. snow D. wind
  A. autumn B. winter C. cool D. summer
  A. weather B. season C. dry D. activity
  A. post office B. bakery C. theatre D. chocolate
  A. headache B. sore throat C. fever D. matter
  A. stove B. fall C. climb D. run
  A. write B. pilot C. architect D. engineer
  A. Between B. corner C. next to D. behind
  A. usually B. free time C. seldom D. always
  A. busier B. noisier C. more expensive D. prettier
  A,. peaceful B. exciting C. places D. interesting
  A. museum B. pagoda C. lake D. attractive
  A. cartoon B. bar C. bottle D. packet
  A. watermelon B. greedy C. hard working D. gentle
  A. stomach B. headache C. head D. arm
  A. job B. would like C. future D. weather
  A. visit B. explore C. bridge D. expect
  A. bus stop B. airport C. opposite D. railway station
  A. clever B. intelligent C. happened D. cruel
  A, enjoy B. like C. love D. dislike
  A. sugar B. fruit C. meat D. healthy
  A. carry B. toothache C. cough D. backache
  II. Put the words into the correct column.
  Chicken, fever, headache, chocolate, teacher , BaiDinh Pagoda, post office, sore throat, beef, a carton of milk , HoanKiem Lake, backache , earache , Hue Imperial City , toothache, architect , The Temple of Literature, a piece of meat, stomach ache, SuoiTien Amusement Park , tailor, engineer, Ha Long Bay, TrangTien Bridge, pilot, farmer, gardener , sausage, egg, a packet of biscuits, Ben Thanh Market, Temperature, writer , chips, flu, pork , Huong River.

  
  Food
  Heath problems
  Some places
  jobs
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  III. Choose the best answer .
  1. “What’s the ….. with you?” – “I have got a headache.”
  A. question B. matter C. health D. sorry
  2. What do you ………………………..of Mai An Tiem ?
  A. like B. think C. do D. thinks
  3. “I’ve got a toothache.” – “Let me have a ….. .”
  A. rest B. take C. see D. look
  4. In the end , the prince married the……, and they lived happily ever after .
  A. king B. queen C. prince D. princess
  5. “I’ve got a sore throat.” – “You should ….. the doctor.”
  A. see B. to see C. seeing D. saw
  4. “She’s got a backache.” – “….. .”
  A. She should carry heavy things. B. She shouldn’t carry heavy things.
  C. She should carry things . D. She shouldn’t carry things.
  6.……………. the weather like in spring?
  A. When’s B. Where’s C. Who’s D. What’s
  5. You should wash your hands ….. breakfast, lunch and dinner.
  A. before B. after C. during D. at
  7. You should eat ……….….. food.
  A. health B. unhealthy C. bad D. healthy
  8. You should do morning exercise ….. .
  A. regular B. regularly C. once a week D. never
  9. “ What is the
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng