Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  thi giua hkii dap an ma tran ok

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Trung Nguyên
  Ngày gửi: 20h:59' 24-04-2017
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 81
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
  Trường THCS BIÊN GIỚI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII
  Môn thi: TIN ; LỚP: 8
  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

  MA TRẬN ĐỀ
  Các cấp độ tư duy
  Nội dung
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Câu lệnh điều kiện
  2
  0.5đ
  
  2
  0.5đ
  
  
  
  4


  
  Câu lệnh lặp
  3
  0.75đ
  2
  3.5đ
  3
  0.75đ
  
  
  
  8


  
  Lặp với số lần chưa biết trước
  1
  0.25đ
  
  1
  0.25đ
  1
  1.5đ
  
  1

  4

  
  Tổng
  8

  7

  1

  16
  10đ
  
  NỘI DUNG ĐỀ
  I / Trắc nghiệm(3 đ)
  Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất
  Câu 1: Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?
  j := 0;
  For i := 1 to 5 do j := j + 2;
  A. 0 B. 2 C. 5 D. 10
  Câu 2: Câu lệnh nào hợp lệ trong các câu lệnh pascal sau?
  A. for i := 10 to 1 do writeln(‘A’);
  B. for i := 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
  C. for i = 1 to 10 do writeln(‘A’);
  D. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
  Câu 3: Trong đoạn chương trình sau, có mấy câu lệnh được lặp lại?
  S := 0; dem := 0; n := 10;
  While dem > n do
  Begin
  dem := dem +1;
  Write(‘ Nhap so X’,dem,’=’);Readln(X);
  S := S + X ;
  end;
  A. 0 B. 1 C. 3 D. 4
  Câu 4: Câu lệnh nào hợp lệ trong các câu lệnh pascal sau?
  A. X:= 10; While X := 10 do X:= X + 5;
  B. X:= 10; While X = 10 do X = X + 5;
  C. X:= 10; While X = 10 do X:= X + 5;
  D. X:= 10 While X = 10 do X:= X + 5;
  Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal câu lệnh nào sau đây là đúng:
  If <điều kiện> then else
  If <điều kiện> then ; else ;
  If <điều kiện> then else ;
  If <điều kiện> ; then else ;
  Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh If…then…?
  Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn.
  Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End
  Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End;
  Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End.
  Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal câu lệnh nào sau đây là đúng:
  A. If a=5 then a:=d+1; else a:=d+2;
  B. If a=5 then a:=d+1else a:=d+2;
  C. If a=5 then a=d+1; else a=d+2;
  D. If a=5 then a:=d+1else a:=d+2
  Câu 8: Trong ngôn ngữ Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A, B, C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng nhất?
  If A, B, C > 0 then…
  IF (A>0) and (B>0) and (C>0) then…
  IF A>0 and B>0 and c>0 then…
  IF (A>0) or (B>0) or (c>0) then…
  Câu 9: Trong ngôn ngữ Pascal
   
  Gửi ý kiến