Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi tin 3,4,5 tt22

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh
  Ngày gửi: 15h:14' 19-05-2017
  Dung lượng: 79.9 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người

  MA TRẬN ĐỀ MÔN TIN HỌC LỚP 5 CUÔI KỲ II
  NĂM HỌC 2016 – 2017

  1. MA TRẬN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

  Nội dung
  
  Mức độ 1
  
  
  Mức độ 2
  
  Mức độ 3
  Mức độ 4
  
  kiến thức
  (Nhận biết)
  (Thông hiểu)
  (Vận dụng thấp)
  (Vận dụng cao)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1. Kĩ năng gõ
  - Nhận biết được các
  Sử dụng được phần
  Thực
  hiện thành
  Thực hiện
  thành
  
  văn bản bằng
  thành phần của một
  mềm Mario để luyện
  thạo các kĩ năng gõ
  thạo các kĩ năng gõ
  
  phương pháp
  văn
  bản
  soạn
  thảo
  gõ phím và tự đánh
  phím bằng phương
  phím bằng phương
  
  10 ngón
  bao
  gồm
  từ
  soạn
  giá kĩ năng gõ bàn
  pháp 10 ngón để gõ
  pháp 10 ngón để gõ
  
  
  thảo, câu, đoạn văn
  phím
  
  
  các
  dòng
  văn
  bản
  các dòng văn bản
  
  
  bản
  
  
  
  
  
  
  trên
  phần
  mềm
  trên
  phần
  mềm
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  luyện gõ phím
  
  soạn thảo văn bản
  
  
  A.1
  
  ND1.Mức2.x
  ND1.Mức3.x
  
  ND1.Mức4.x
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2. Soạn thảo
  - Thực hiện được các
  - Đưa ra được ví dụ
  Tạo
  được
  bảng
  Tạo
  được
  bảng
  
  văn bản: Tạo
  bước
  tạo
  bảng và
  minh
  họa
  tác dụng
  theo
  hướng
  dẫn;
  theo mẫu hoặc theo
  
  bảng, chỉnh
  nhập
  văn
  bản
  vào
  của bảng trong thực
  căn
  lề
  nội
  dung
  yêu cầu; căn lề nội
  
  sửa cấu trúc
  bảng
  
  
  
  tế
  
  
  trong ô và thay đổi
  dung
  trong
  ô và
  
  và căn lề
  - Thực hiện
  được
  - Đưa ra được các ví
  độ
  rộng
  của
  cột
  thay
  đổi
  độ
  rộng
  
  trong bảng
  thao tác thay đổi độ
  dụ minh họa sự cần
  một cách phù hợp;
  của
  cột
  một
  cách
  
  
  rộng của cột; thêm
  thiết
  phải
  căn lề;
  Thêm và xóa hàng
  phù hợp; Thêm và
  
  
  và xóa hàng;
  
  thay đổi độ rộng cột;
  khi cần thiết.
  
  xóa
  hàng khi cần
  
  
  - Thực hiện được các
  thêm và xóa hàng
  
  
  
  
  
  thiết.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  thao tác căn lề cho
  - Giải thích được các
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  văn bản trong ô của
  tình huống tạo bảng;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  bảng
  
  
  
  
  căn lề trong bảng và
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  sửa cấu trúc bảng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A.2
  
  A.3
  
  
  ND2.Mức3.x
  
  ND2.Mức4.x
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3. Soạn thảo
  - Thực hiện được các
  - Đưa ra được ví dụ
  Chèn
  được
  hình
  Chèn
  được
  hình
  
  văn bản:
  bước chèn hình ảnh
  minh họa lợi ích của
  ảnh vào vị trí mong
  ảnh vào vị trí mong
  
  Chèn hình
  vào văn bản
  
  
  việc
  chèn
  hình
  ảnh
  muốn
  theo hướng
  muốn theo theo yêu
  
  ảnh vào văn
  - Chỉ ra được một
  vào văn bản
  
  
  dẫn hoặc theo yêu
  cầu
  và
  thay
  đổi
  
  bản
  hình
  ảnh
  ở
  trong
  - Giải thích được các
  cầu
  
  
  
  kích thước, hoặc di
  
  
  trạng thái được chọn
  tình huống chèn hình
  
  
  
  
  chuyển
  hình
  ảnh
  
  
  hay
  không
  được
  ảnh vào văn bản
  
  
  
  
  
  một cách hợp lí
  
  
  
  chọn
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - Thực
  hiện
  được
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  thao tác chọn và xoá
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  hình ảnh đã chọn
  A.5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến