Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi minh họa lần 3 2017 - Bộ GD&ĐT - - File word có lời giải

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: vũ hùng
  Ngày gửi: 23h:40' 19-05-2017
  Dung lượng: 556.5 KB
  Số lượt tải: 217
  Số lượt thích: 0 người
  Đề minh họa THPT QG môn Anh Bộ GD&ĐT - lần 3 năm 2017
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
  Question 1:
  A. sale
  B. chalk
  C. chalk
  D. plane
  
  Question 2:
  A. toured
  B. jumped
  C. solved
  D. rained
  
  
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
  Question 3:
  A. financial
  B. fortunate
  C. marvellous
  D. physical
  
  Question 4:
  A. prepare
  B. survive
  C. finish
  D. appeal
  
  
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
  Question 5: The year-end party was out of this world. We had never tasted such delicious food.
  A. enormous B. terrific C. strange D. awful
  Question 6: In some Western cultures, people who avoid eye contact in a conversation are regarded as untrustworthy.
  A. embarrassed B. quiet C. reliable D. suspicious

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
  Question 7: The dog is starving. It hasn’t got anything to eat for nearly a week.  
  A. quite happy B. very hungry C. rather full D. extremely thirsty
  Question 8: Safety regulations have made it obligatory for all employees to wear protective clothing.
  A. popular B. optional C. common D. compulsory

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 9: The man                                             gave me the book is my uncle.  
  A. where B. when C. who D. . which
  Question 10: As the clouds drifted away, the pattern of the fields was clearly                                             from a height.  
  A. apparent B. visible C. foreseeable D. evident
  
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
  Question 21: Jolie and Tom are meeting at the supermarket. Jolie: "Hi, Tom. How are you doing?" Tom: "               . How about you?"  
  A. I`m waiting for my sister B. I`m shopping for food
  C. I`m doing nothing D. I`m doing well
  Question 22: Maria and Alex are talking about the environment. Maria: "Our environment is getting more and more polluted. Do you think so?" Alex: "      . It`s really worrying."
  A. I`ll think about that B. I don`t agree C. I don`t think so D. I can`t agree more

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
  Question 23: Henry tasted the pleasures of modern city life. Then he found life in his village hard and unattractive.
  A. Having tasted the pleasures of modern city life, Henry found life in his village hard and unattractive.
  B. After Henry found life in his village hard and unattractive, he tasted the pleasures of modern city life.
  C. If Henry had tasted the pleasures of modern city life, he would have found life in his village hard and unattractive.
  D. Although Henry tasted the pleasures of modern city life, he found life in his village hard and unattractive.
  Question 24: Books help broaden the mind. Books also provide a good source of entertainment.
  A. Books help broaden the mind, but they provide a good source of entertainment.
  B. Books help broaden the mind, and they provide a good source of entertainment.
  C. Books help broaden the mind, for they provide a good source of entertainment.
  D. Books help broaden the mind, or they provide a good source of entertainment.

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
  Question 25: Without my tutor’s help, I couldn’t have made such a good speech.
  A. Had my tutor not helped me, I couldn’t make such a good speech.
  B. If my tutor
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng