Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  thử sức!

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tổng hợp
  Người gửi: Lê Khắc Thiên Long
  Ngày gửi: 00h:00' 20-05-2017
  Dung lượng: 50.5 KB
  Số lượt tải: 125
  Số lượt thích: 0 người
  19-05-2017
  Câu 1: Cho dãy các chất: triolein; saccarozơ; nilon-6,6; tơ lapsan; xenlulozơ và glyxylglyxin. Số chất trong dãy cho được phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là
  A.6 B. 4 C.5 D.3
  Câu 2: Có4lọdungdịchriêngbiệtX,Y,ZvàTchứacácchấtkhácnhautrongsốbốnchất:(NH4)2CO3,KHCO3,NaNO3, NH4NO3. Bằng cách dùng dung dịch Ca(OH)2cho lần lượt vào từng dung dịch, thu được kết quảsau:
  Chất
  X
  Y
  Z
  T
  
  Dung dịch Ca(OH)2
  Kết tủa trắng
  Khí mùi khai
  Không có hiện tượng
  Kết tủa trắng, có khí mùi khai
  
  Nhận xét nào sau đây đúng?
  A.X là dungdịchNaNO3. B.T là dung dịch(NH4)2CO3
  C.Y là dungdịch KHCO3 D.Z là dung dịchNH4NO3.
  Câu 3: Thực hiện các thí nghiệm sau
  (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH(dư).
  (2) Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, không màng ngănxốp.
  (3) Cho dung dịch KI vào dung dịch chứa Na2Cr2O7vàH2SO4.
  (4) Dẫn luồng khí NH3qua ống sứ chứaCrO3.
  (5) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3. Số thí nghiệm thu được đơn chấtlà.
  A.2 B. 4 C.5 D.3
  Câu 4: Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H6O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxylicZ. Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng
  A. Chất X có mạch cacbon phân nhánh. B. Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc.
  C. Chất Y có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic. D. Chất Z có số nguyên tử H bằng số nguyên tử O.
  Câu 5: Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được V lít khí CO2. Ngược lại cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl thu được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là:
  A. a = 0,75b. B. a = 0,8b. C. a = 0,35b. D. a = 0,5b.
  Câu 6: Cho hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ mạch hở X, Y (chỉ chứa C, H, O mà MX< MY) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol đơn chức và 2 muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2thu được CO2và 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong A là:
  A. 20% B. 80% C. 40% D. 75%
  Câu 7: Thực hiện sơ đồ phản ứng (đúng với tỉ lệ mol các chất) sau:
  (1) X + 2NaOH X1 + X2 + 2H2O (2) 
  (3) (4) Tơ
  Nhận định nào sau đây là sai?
  A. X có công thức phân tửlà C14H22O4N2. B. X2có tên thay thế làhexan-1,6-điamin
  C. X3và X4có cùng số nguyêntửcacbon. D. X2, X4và X5có mạch cacbon khôngphânnhánh.
  Câu 8: Trường hợp nào sau đây tạo sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic
  A. HCOOCH=CH-CH3 + NaOH B. HCOOC(CH3)=CH2 + NaOH 
  C. CH2=C(CH3)COOH + NaOH D. HCOOCH2CH=CH2 + NaOH 
  Câu 9: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg, Fe (trong đó Fe chiếm 39,264% về khối lượng) thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 90,435 gam kết tủa. Cho phần 2 tác dụng hết với khí clo (dư) thì thu được hỗn hợp muối Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 93,275 gam kết tủa. m gần nhất với:
  A. 22,8. B. 5,6. C. 11,3. D. 28,2.

  Câu 10: Nhận định nào
   
  Gửi ý kiến