Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  unit 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: lê thị hải như
  Ngày gửi: 15h:41' 17-07-2017
  Dung lượng: 352.5 KB
  Số lượt tải: 917
  Số lượt thích: 1 người (Hồ Phương Lê)
  Unit 2: I always get up early. How about you? Name: ……………………………
  Lesson 1
  Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
  1/ A. early B. my C. usually D. city
  2/ A. always B. play C. have D. face
  3/ A. like B. evening C. dinner D. film
  Exercise 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:
  6/ They usually ……… early and do morning exercise.
  gets on B. get up C. get on D. gets up
  7/ What ……… you do after school? – I usually do my homework.
  do B. are C. does D. x
  8/ Mary often ……… TV after dinner with her parents.
  watch B. to watch C. watches D. watchs
  9/ What does your mother …….. in the evening? – She ……… me with my homework.
  do – help B. do – helps C. does – helps D. does – help
  10/ I sometimes go to the sports centre with my friends ……… the afternoon.
  on B. at C. with D. in
  Exercise 4: Mở ngoặc các động từ sau:
  11/ The children often (ride) …………. a bike in the afternoon.
  12/ Her mother always (cook) ………… dinner after work.
  13/ My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.
  14/ Lily (like – listen) ……………………………….. to music after dinner.
  15/ Tam and her friend always (go) ………. to school early.
  Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:
  16/ is/ food/ This/ we/ the/ eat/ way/ our/ . ……………………………………………………………………………..
  17/ do/ What/ after/ she/ does/ school/ ? ……………………………………………………………………………..
  18/ breakfast/ have/ I / always/ big/ a/ . ……………………………………………………………………………..
  19/ you/ school/ Who/ with/ to/ do/ go/ ? ……………………………………………………………………………..
  20/ likes/ Tim/ badminton/ playing/ . ……………………………………………………………………………..
  Lesson 2
  Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
  1/ A. study B. surf C. up D. bus
  2/ A. kind B. ride C. twice D. fishing
  3/ A. come B. once C. bicycle D. centre
  Exercise 3: Viết câu hỏi và trả lời theo mẫu:
  Eg: How often/ you/ go to the library? – twice a month.
  How often do you go to the library? – I go to the library twice a month.
  6/ How often/ you/ study with a partner? – twice a week.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  7/ How often/ Linda/ go to the cinema? – once a month.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  8/ How often/ your mother/ go shopping? – every day.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  9/ How often/ you/ surf the Internet? – once a week.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Exercise 4: Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các từ đã cho:
  twice after cooking often late are
  Adam: What (10)……… you doing, Susan?
  Susan: I’m (11) …………… dinner.
  Adam: Do you like cooking?
  Susan: Yes, I do. I usually cook (12) ………….. school because my mother always comes home (13) ………... I help my mother with shopping too.
  Adam: How (14) ……………. do you go shopping?
  Susan: (15) ……………. a week.
  Exercise 5: Dịch câu sau sang tiếng Anh:
  16/ Bạn đi câu cá bao lâu một lần? – 1 tháng 1 lần
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  17/ Tom đi mua sắm 2 lần 1 tháng.
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  18/ Hàng ngày tớ đi xe đạp đến trường.
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  19/ Bố bạn làm gì vào buổi tối? - Ông ấy thỉnh thoảng lên mạng.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  READING COMPRENSION
  Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi:

  My name is Mai. I get up very early in the morning. I do morning exercise with my father. After breakfast, my brother and I ride a bicycle to school. We come home at 11 o’clock and then I have lunch with my family. In the afternoon, I study with my partner. Her name is Linh. Sometimes
   
  Gửi ý kiến