Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

btchuong1 hinh 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Huiong
Ngày gửi: 22h:14' 12-08-2017
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP
Câu 1: Cho hình H gồm một hình chữ nhật ABCD (khác hình vuông) và đường chéo AC. Khi đó hình H :
A. Có một trục đối xứng B. Có hai trục đối xứng
C. Có ba trục đối xứng D. Không có trục đối xứng
Câu 2: Hình gồm hai đường tròn không đồng tâm có bán kính khác nhau có mấy trục đối xứng:
A. 1 B. 0 C. 2 D. vô số
Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x +3y - 6= 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Oy có phương trình:
A. 2x +3y +6 = 0 B. 2x + 3y – 6 = 0 C. 2x – 3y – 6 = 0 D. 2x – 3y + 6 = 0
Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(3; –5). Tọa độ điểm N là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox.
A. (3; 5) B. (–3; –5) C. (–3; 5) D. (5; 3)
Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: 3x + 2y – 6 = 0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy:
A. –3x + 2y – 6 = 0 B. 3x – 2y – 6 = 0 C. 3x + 2y + 6 = 0 D. 2x + 3y – 6 = 0
Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x² + y² – 2x – 4y – 4 = 0. Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Ox.
A. (x + 1)² + (y – 2)² = 3 B. (x – 1)² + (y + 2)² = 3
C. (x + 1)² + (y – 2)² = 9 D. (x – 1)² + (y + 2)² = 9
Câu 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: x – 5y + 7 = 0 và đường thẳng d’: 5x – y – 13 = 0. Phép đối xứng trục biến d thành d’ có thể là
A. phép đối xứng trục Δ: x – y – 2 = 0 B. phép đối xứng trục Δ: x + y – 1 = 0
C. phép đối xứng trục Δ: x + y – 5 = 0 D. phép đối xứng trục Δ: x – y + 1 = 0
Câu 8. Hình nào sau đây có ít trục đối xứng nhất?
A. Hình chữ nhật B. Tam giác đều C. Hình thang cân D. Hình thoi
Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm M(1; 2) và N(3; 4). Gọi F1 là phép tịnh tiến biến điểm M thành điểm N và F2 là phép đối xứng trục biến điểm M thành điểm N. Gọi M1 = F1(M); M2 = F2(M); N1 = F1(N); N2 = F2(N); P1 = F2(M1); P2 = F1(M2); Q1 = F2(N1); Q2 = F1(N2). Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Hai điểm P1 và Q1 trùng nhau
B. Hai điểm P2 và Q2 trùng nhau
C. Các điểm M1, M2, N1, N2 không có hai điểm nào trùng nhau
D. Các điểm P1, P2, Q1, Q2 không có hai điểm nào trùng nhau
Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(5; –1), B(0; 3), C(0; –3). Gọi F là phép đối xứng trục d biến điểm A thành C. Gọi D là ảnh của B qua phép biến hình F. Tọa độ giao điểm của AC và BD là
A. (0; 1) B. (1; 0) C. (0; 2) D. (2; 0)
Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x² + y² – 4x + 6y – 3 = 0. Trục đối xứng của đường tròn song song với đường tròn Δ: x – y = 0 có phương trình là
A. x – y + 5 = 0 B. x – y – 5 = 0 C. x – y + 1 = 0 D. x – y – 1 = 0
Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(2; 0), B(7; 3), C(0

 
Gửi ý kiến

Nhấn ESC để đóng