Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Banh Beo
Ngày gửi: 06h:37' 23-08-2017
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 269
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
1.Chọn câu đúng trong các câu sau:
a.Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên
b.Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon
c.Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon
d.Hóa học hữu cơ là ngành chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.
2.Hóa học hữu cơ nghiên cứu:
a.Tính chất và sự biến đổi của các nguyên tố hóa học b.Tính chất của tất cả các hợp chất của cacbon
c.Tính chất của phần lớn các hợp chất của nguyên tố cacbon, hiđro, oxi, nitơ d.Tính chất của các hợp chất thiên nhiên
3.Hãy chọn câu đúng.
a.Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả 3 tên: thông thường, tên gốc-chức và tên thay thế b.Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên gốc-chức
c.Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên hệ thống d.Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên thay thế
4.Hãy chỉ ra dãy các chất nào sau đây là chất hữu cơ?
a.C2H5ONa, NaHCO3, CH3NO2, CH3Br, C2H6O, C4H10, C6H6 b.C2H5ONa, CH4O, C4H10, CH3NO2, C6H6, CH3Br, C2H6O
c.CH3NO2, NaHCO3, CaCO3, HNO2, C6H6, C2H6O, C4H10 d.C2H5ONa, NaHCO3, C4H10, CH3NO2, C6H6, CH3Br, C2H6O
5.Trong hợp chất hữu cơ thường có nguyên tố nào (trong các dãy nguyên tố sau)?
a.H, O, C, N b.C, H, O, Na c.H, O, Cl, C d.H, C, O, Ar.
6.Chọn câu đúng trong các câu sau:
a.Hợp chất hữu cơ là những hợp chất cacbon hóa trị IV
b.Tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
c.Tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử.
d.Tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử và thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
7.Vitamin C có công thức phân tử là C6H8O6. Công thức đơn giản nhất của vitamin C là:
a.C2H4O3 b.C3H4O3 c.C6H8O6 d.Tất cả đều đúng
8.Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:
a.Hóa học hữu cơ nghiên cứu tất cả các hợp chất trong thành phần có chứa cacbon. b.Mỗi công thức cấu tạo biểu diễn nhiều chất hữu cơ
c.Mỗi công thức phân tử chỉ có một chất hữu cơ d.Mỗi công thức cấu tạo chỉ biểu diễn một chất hữu cơ
9.Trong các tên gọi sau, tên nào thuộc danh pháp thay thế? (1) Clometan; (2) Vinyl clorua; (3) 1,2-đicloetan
a.(1) và (2) b.(1) và (3) c.(1) d.(3)
10. Để nhận biết khí amoniac sinh ra khi định tính nitơ nên dùng cách nào trong các cách sau?
a.Nổ b.Không tan trong nước c.Dùng giấy quỳ tím ẩm d.Dùng dung dịch NaOH
11.Khi đốt hợp chất hữu cơ chứa clo bị phân hủy, clo tách ra dưới dạng HCl và được nhận biết bằng dung dịch AgNO3. Dấu hiệu nào dưới đây cho phép khẳng định kết tủa là AgCl?
a. Đốt không cháy b.Không tan trong nước c.Tan trong dung dịch CH3COOH d.Không tan trong dung dịch HNO3
12.Một hợp chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C, H và O có tỉ lệ mO:mH=8:3. Đốt cháy hoàn toàn X cho . Nếu trộn X ở thể hơi với hiđro theo tỉ lệ . Công thức phân tử của X là
a.C3H6O b.(C3H6O)n c.C3H8O d.Kết quả khác
13. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hiđrocacbon có dạng C2xHy phải dùng hết 84 lít không khí (đo ở đktc), biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. Công thức phân tử của hiđrocacbon đó là:
a.C4H8 b.C5H12 c.C6H6 d.C5H8
14. Đốt cháy hoàn toàn 1
 
Gửi ý kiến