Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  tkb

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Anh Phương
  Ngày gửi: 07h:44' 25-08-2017
  Dung lượng: 52.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TRIỆU ĐỘ TRƯỜNG THCS TRIỆU ĐỘ
  THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI SÁNG THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI CHIỀU
  (Áp dụng từ 28/8/2017) (Áp dụng từ 28/8/2017)
  Thứ tiết 9A 9B 9C 8A 8B 8C Thứ tiết 7A 7B 7C 6A 6B 6C
  1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ 1 Nhạc-Minh Toán-Hải Sử-Thông Văn-Hạnh Toán-Hằng Anh-Thúy
  2 GDCD-N.Anh Sử- Trang(S) Lý-C Anh Văn-Oanh Sinh-Tuyết MT- Hoàng 2 Sử-Thông Nhạc-Minh Toán-Hải Văn-Hạnh Anh-Thúy KTCN-Thu
  Thứ 2 3 Lí-C.Anh GDCD-N Anh Anh-Trâm Văn-Oanh MT- Hoàng Toán-Bích Thứ 2 3 Toán-Hải Sử-Thông Nhạc-Minh Anh-Thúy KTCN-Thu Toán-Hằn
  4 Hóa-Hòa Anh-Trâm Sử- Trang(S) Toán- Bích Văn-Oanh Sinh-Tuyết 4 Toán-Hải KTCN-Minh Địa-Thông KTCN-Thu Toán-Hằng Văn-Hạnh
  5 Anh-Trâm Toán-C Anh Hóa-Hòa Sinh-Tuyết Toán-Bích Văn-Oanh 5 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
  1 Toán- Trang(T) Hoá-Hoà Đía-Luật Anh-Thúy Nhạc-Minh Sử-Trang(S) Thứ 3 1 Lý-Phương Văn-Huyền Anh-Trâm Sinh-Tuyết Văn-Hạnh TC-Hải
  2 văn-Hiền Địa- Luật Toán-Trang(T) Sử-Trang(S) Anh-Thúy Nhạc-Minh 2 Anh-Trâm Văn-Huyền Sử-Thông Toán-Phương Sinh-Tuyết TC-Hải
  Thứ 3 3 Địa-Luật Văn-Hiền Sinh-Thoa Hóa-Thu Sử-Trang(S) Anh- Thúy 3 Văn-Huyền Anh-Trâm Lý-Phương MT-Hoàng TC-Hạnh Sinh-Tuyết
  4 Sinh-Thoa Văn-Hiền Toán-Trang(T) Nhạc- Minh Địa-Luật Hóa-Thu 4 Văn-Huyền Địa-Thông Toán-Hải Toán-Phương TC-Hạnh MT-Hoàng
  5 Toán- Trang(T) Sinh-Thoa Văn- Hiền MT- Hoàng Hóa-Thu Địa-Luật 5 Địa-Thông Lý-Phương Toán-Hải TC-Tuyết MT-Hoàng Văn-Hạnh
  Thứ 4 1 KTCN-Phương Nhạc-Minh Văn- Hiền GDCD-N.Anh Toán-Bích Văn-Oanh 1 Sinh-Thoa Sử-Thông Anh-Trâm Địa-Luật Anh-Thúy Toán-Hằn
  2 Nhạc- Minh KTCN-Phương Văn- Hiền Toán- Bích GDCD-N.Anh Văn-Oanh 2 KTCN-Thoa Anh-Trâm Văn-Huyền GDCD-Luật Toán-Hằng Anh-Thúy
  3 Lí-C.Anh Văn-Hiền KTCN-Phương Toán- Bích Văn-Oanh GDCD-N.Anh Thứ 4 3 Toán-Hải Sinh-Thoa Văn-Huyền Anh-Thúy Địa-Luật Sử-Thông
  4 văn-Hiền Lý-C Anh Nhạc-Minh KTCN-Việt Văn-Oanh Toán-Bích 4 Anh-Trâm Toán-Hải Sinh- Thoa Sử-Thông GDCD-Luật Lý-Hằng
  5 Văn-Oanh Toán-Bích KTCN-Việt 5 Lý-Hằng Sử-Thông Địa-Luật
  Thứ 5 1 văn-Hiền Lý-C Anh Toán-Trang(T) Địa-Luật Anh-Thúy KTCN-Việt Thứ 5 1 GDCD-N.Anh Văn-Huyền Sinh- Thoa Anh-Thúy Sinh-Tuyết Văn-Hạnh
  2 văn-Hiền Địa- Luật Lý-C Anh Sử-Trang(S) Hóa-Thu Anh- Thúy 2 MT-Hoàng GDCD-N.Anh Văn-Huyền Sinh-Tuyết Toán-Hằng Văn-Hạnh
  3 Địa-Luật Văn-Hiền Toán-Trang(T) Anh-Thúy KTCN-Việt Lý-Phương 3 Anh-Trâm Sinh-Thoa GDCD-N.Anh Văn-Hạnh Lý-Hằn Anh-Thúy
  4 Toán- Trang(T) Toán-C Anh Văn- Hiền Hóa-Thu Lý-Phương Sử-Trang(S) 4 Sinh-Thoa Anh-Trâm MT-Hoàng Văn-Hạnh Anh-Thúy Sinh-Tuyết
  5 Toán- Trang(T) Toán-C Anh Đía-Luật Lý-Phương Sử-Trang(S) Hóa-Thu 5 Văn-Huyền MT-Hoàng Anh-Trâm TC-Tuyết Văn-Hạnh GDCD-N.Anh
  Thứ 6 1 Hóa-Hòa Sinh-Thoa Văn- Hiền Toán- Bích KTCN-Việt Anh- Thúy Thứ6 1 Văn-Huyền Toán-Hải Địa-Thông Toán-Phương KTCN-Thu Nhạc-Minh
  2 Sinh-Thoa Văn-Hiền Anh-Trâm KTCN-Việt Anh-Thúy Văn-Oanh 2 Toán-Hải Địa-Thông Văn-Huyền Toán-Phương Nhạc-Minh KTCN-Thu
  3 văn-Hiền Anh-Trâm Hóa-Hòa Anh-Thúy Toán-Bích Sinh-Tuyết 3 Địa-Thông Văn-Huyền Toán-Hải Nhạc-Minh Văn-Hạnh Toán-Hằng
  4 Anh-Trâm Hoá-Hoà Sinh-Thoa Sinh-Tuyết Văn-Oanh Toán-Bích 4 Sử-Thông Toán-Hải KTCN-Minh KTCN-Thu Văn-Hạnh Toán-Hằng
  5 5 SHL-Thông SHL-Hải SHL-Minh SHL-Thu SHL-Hạnh SHL-Hằng
  Thứ 7 1 Sử-Trang(S) Toán-C Anh GDCD-N.Anh Văn-Oanh Sinh-Tuyết Toán- Bích Thứ 7 1 NGLL-Thông NGLL-Hải NGLL-Minh NGLL-Thu NGLL-Hạnh NGLL-Hằng
  2 SHL- Trang (S) SHL- C Anh SHL-N. Anh SHL-Oanh SHL-Tuyết SHL-Bích 2 NGLL-Thông NGLL-Hải NGLL-Minh NGLL-Thu NGLL-Hạnh NGLL-Hằng
  3 NGLL- Trang(S) NGLL- C Anh NGLL-N Anh SHL-Oanh NGLL-Tuyết NGLL-Bích 3
  (Ghi chú: HĐ GDNGLL thực hiện tuần 1 hàng tháng) (Ghi chú: HĐ GDNGLL thực hiện tuần 1 hàng tháng)


   
  Gửi ý kiến