Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 1- Vocabulary exercise hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Hồng Liên
  Ngày gửi: 14h:49' 30-08-2017
  Dung lượng: 33.3 KB
  Số lượt tải: 631
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Ngọc Bích)
  UNIT 1: FAMILY LIFE
  Complete this table with necessary information

  Words
  Phonetic transription
  Vietnamese meaning
  
  1. breadwinner (n)
  /’bredwinǝ/
  
  
  2. ;
  /kǝ’riǝ/; //,ɒkjʊ`pei∫n/
  Nghề nghiệp, sự nghiệp
  
  3.
  /`hauski:pə/
  Quản gia
  
  4. (phrasal verb)
  / lʊkfɔ:/
  Tìm kiếm
  
  5.
  /’hevi ‘liftiŋ/
  Việc nặng trong nhà
  
  6. contribute (v) + to smt/ to V-ing
  /kən`tribju:t/
  
  
  7. take charge of: (phrasal verb)
  / teik t∫ɑ:dʒəv/
  
  
  8. take care of: (phrasal verb)
  /teil keəəv/
  
  
  9. pick up: (phrasal verb) + smb/smt
  /pik ʌp/
  
  
  10. divide: (v) smt + into
  /di’vaid/
  
  
  11. laundry (n)
  /`lɔ:ndri/
  
  
  12.
  /’həʊmmeikə/
  Người chăm sóc gia đình, người nội trợ
  
  13.
  /`fainæns; fi`næns/
  Tài chính; cấp tiền, tài trợ
  
  14.
  /kə`læbəreit/; /kou`ɔpəreit/
  hợp tác, cộng tác, chung sức
  
  15.
  / `benefit/
  Lợi ích
  
  16. financial burden (n.phr)
  /fai’nænʃl ‘bз:dn/
  
  
  17. nurture (v)
  / `nз:t∫ə/
  
  
  18. encourage (v) + smb + to V
  # discourge + smb + from + V-ing
  / in`kʌridʒ/
  / dis`kʌridʒ/
  
  
  19. share = split (v) the housework
  / ∫eə/ = /split/
  
  
  20. raise (v) = bring up (children)
  /reiz/
  
  
  21. earn (v) = make (money)
  / з:n/
  
  
  22.
  / trə`di∫ənl/ = /kən`ven∫ənl/
  Thuộc về truyền thống
  
  23.
  / sə`lu:∫n/ = /’remədi/

  Giải pháp, liệu pháp
  
  24.
  /ri’dju:s/ >< /`inkri:s/
  Giảm >< tăng
  
  25.
  /si`kjuərəti/ >An ninh >< nguy hiểm
  
  26.
  /`kritikəl/ >< /`feivərəbl/

  Phê phán, chỉ trích >< thiện chí, tán thành
  
  27. neat and tidy >< messy and dirty
  /ni:t ənd ‘taidi/>
  
  28. suitable (a) >< inappropriate
  /`su:təbl/ >< /,ɪnəˈprəʊpriət /
  
  
  29. tidy up (phr.V) >< mess up
  /’taidi ʌp/ >< /mes ʌp/
  
  
  30. willingly (adv) >< reluctantly
  /`wiliηli/ >< /ri`lʌktəntli/
  
  
  HOMEWORK
  I/ Fill in each blank with the correct word/phrase from the box.
  1. Mr Long has found that his wife receives a great deal of love when he _______________ to chores.
  2. In fact child care seems to have some important ___________________ for young children.
  3. Ho Xuan Huong was a female poet who was _____________ of gender inequality.
  4. Ties with the _______________________ family are generally very close.
  5. Mothers play a/an ____________ role in the lives of their children and the bond is very strong.
  6. Fathers and mothers who follow _____________________ have made a conscious decision to share equally in the raising of their children, household chores, breadwinning, and time for recreation.
  7. Overall, women’s time in domestic work has been declining and we see a slow but continuing trend of ________________ in work time and the domestic division of labour.
  8. My mother goes to work too and does everything else including all the _______ laundry, cleaning, and child care.
  9. More than one-fourth of American families faced ____________________ due to medical costs.
  10. When your child was young, your role was to ___________________ and guide him.
  II/ -Fill in each blank with the appropriate form of the word in brackets.
  1. One recent survey found that men’s ________________________in the home had increased almost threefold in the last four decades. (contribute)
  2. A mother’s love can be as ______________________as breastfeeding. (benefit)
  3. In the traditional Japanese family system, the entire estate of the family and the assets are transferred from the father to the eldest son. (finance)
  4. Mrs. White spoke ______________________of her husband because he didn’t share anything with household chores. (criticize)
  5.
  Avatar

  Bài tập rất hay.

   
  Gửi ý kiến