Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  REVIEW UNIT 1: BACK TO SCHOOL

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Chuyên
  Ngày gửi: 13h:34' 17-09-2017
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 471
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Văn Hải, Phan Thuy Duong)
  UNIT 1: BACK TO SCHOOL
  I. Chọn từ gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại.
  1. A. what B. when C. where D. who
  2. A. bad B. tall C. dad D. sad
  3. A. but B. come C. so D. much
  4. A. nice B. dirty C. fine D. by
  5. A. how B. low C. slow D. know
  II. Chọn phương án đúng nhất hoàn thành các câu sau.
  6. Lan ________ her teeth after meal.
  A. brush B. brushs C. brushes D. brushing
  7. She is a student. So_______ he.
  A. is B. do C. are D. does
  8. The student ________ to school on Sunday
  A. don`t go B. not go C. isn`t go D. goes
  9. Nga________ to her friends now.
  A. are talking B. talk C. is talking D. talks
  10. Who ________ he live with in Ho Chi Minh City?
  A. does B. do C. is D. are
  11. –“________ does he go to school?” –“I go by bike.”
  A. When B. How C. What D. Who
  12. Ha Noi is a big city, but it is________ than Ho Chi Minh City.
  A. the smaller B. the smallest C. smallest D. smaller
  13. Her parents live ________ Ha Noi
  A. in B. at C. on D. of
  14. I like swimming, and ________ does my brother.
  A. too B. so C. but D. to
  15. ________ is it from here to school?- About two kilometers.
  A. How many B. How high C. How far D. How many
  16. Minh________ television every night
  A. watching B. watchs C. watch D. watches
  17. Who’s Hoa________ with?
  A. stays B. to stay C. staying D. stay
  18. What _______the weather like in Ho Chi Minh city today?
  A. does B. is C. do D. are
  19. Mr. Tan doesn’t have _______time.
  A. lots B. many C. little D. much
  20. What ______he do in his free time?
  A. do B. is C. does D. are
  21. Ba runs ________than I do
  A. more fast B. more faster C. fast D. faster
  22. ________do you have dinner? – I usually have at 6.30 pm.
  A. what B. where C. what time D. how
  23. Hoa _________her hometown in Hue every summer.
  A. visits B. to visit C. visiting D. visit
  24. Those _______my books and pens.
  A. is B. be C. are D. do
  25. Ha ________any friends in Ha Noi.
  A. don’t have B. don’t has C. isn’t have D. doesn’t have
  26. My new house is __________than my old house.
  A. big B. biger C. more bigger D. bigger
  27. There are many ________ transport in Ha Noi.
  A. mean B. means C. means of D. mean of
  28. Hung _________on Nguyen Hue Street.
  A. is live B. live C. living D. lives
  29. Aunt Lien has ________money.
  A. a lots of B. many C. few D. a lot of
  30. My brother _________ a lot of books.
  A. have B. has C. having D. to have
  31. She lives in Ha Noi but her parents ________in Hue.
  A. still live B. live still C. still lives D. lives still
  32. ________is your new address?
  A. Where B. When C. What D. How
  33. Baseball is different _________ football.
  A. to B. from C. of D. on
  34. She doesn’t have _________friends here.
  A. much B. many C. lot of D. a lot
  35. We live _______ Dong Xoai – Binh Phuoc
  A. at B. on C. in D.
   
  Gửi ý kiến