Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vĩnh Định
  Ngày gửi: 15h:39' 12-09-2017
  Dung lượng: 421.5 KB
  Số lượt tải: 218
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 1: My new school
  I. Vocabulary
  activity
  hoạt động ……………………………………………………………..
  
  boarding school
  trường nội trú
  
  borrow
  mượn
  
  break time
  giờ ra chơi
  
  classmate
  bạn cùng lớp
  
  compass
  com-pa
  
  creative
  sáng tạo
  
  equipment
  trang thiết bị
  
  excited
  háo hức
  
  greenhouse
  nhà xanh
  
  gym
  phòng thể dục
  
  healthy
  khỏe mạnh
  
  help
  giúp đỡ
  
  history
  lịch sử
  
  international
  quốc tế
  
  interview
  phỏng vấn
  
  judo
  võ du đô
  
  kindergarten
  nhà trẻ
  
  knock
  gõ cửa
  
  neighborhood
  làng xóm, khối phố
  
  overseas
  hải ngoại, nước ngoài
  
  pencil sharpener
  gọt bút
  
  physics
  môn vật lý
  
  playground
  sân chơi
  
  pocket money
  tiền lẻ, tiền tiêu vặt
  
  poem
  bài thơ
  
  quiet
  yên tĩnh
  
  remember
  nhớ, ghi nhớ
  
  ride
  cưỡi (ngựa), đi xe (đạp, máy)
  
  school lunch
  bữa ăn trưa tại trưởng
  
  share
  chia sẻ
  
  science
  môn khoa học, kho học
  
  surround
  bao quanh
  
  swimming pool
  bể bơi
  
  uniform
  đồng phục
  
   Put the words into groups
  physics
  
  English
  
  history
  
  homework
  
  judo
  
  school lunch
  
  exercise
  
  vocabulary
  
  football
  
  lesson
  
  music
  
  science
  
   play
  do
  have
  study
  
  
  
  
  
  
  Put one of the words in each blank
  lessons
  science
  homework
  football
  judo
  
  
  1. I do ………………….. with my friend, Vy
  2. Duy play ………………….. for the school team (đội)
  3. All the ………………….. at my new school are interesting
  4. They are healthy (khỏe). They do ………………….. every day.
  5. I study maths, English and ………………….. on Mondays.

  Pronunciation
  əʊ: judo, going, homework, open, rode, don’t, hope, post
  ʌ: brother, Monday, mother, month, some, come, one
  Write the words
  compass, clock, bicycle, calulator, rubber, notebook, textbook, pencil case, schoolbag, ruler
  
  ……………………………………….
  
  ………………………………………….
  
  
  ………………………………………..
  
  …………………………………
  
  
  ……………………………………..
  
  ……………………………………
  
  
  ……………………………………….
  
  ………………………………………….
  
  
  ………………………………………….
  
  …………………………………………
  
  
  Grammar (ngữ pháp)
  Subjects pronouns in English ( Đại từ chủ ngữ trong tiếng Anh)
  I (tôi), We (chúng tôi, chúng ta),
  You (bạn, các bạn), They (họ, chúng, chúng nó),
  He (cậu ấy, anh ấy, nó, ông ấy), She (cô ấy, bạn ấy, bà ấy, chị ấy), It (nó, điều đó).
  Pronouns equivalent (chủ ngữ thay thế)
  Lan = She, Hùng = he, a book = it, a cat = it, Three cats = they (chúng), these pens = they (chúng), Nam and Lan = They (họ), Nam and I = we, Hung and I = we.
  Present tense of TO BE (Động từ TO BE ở hiện tại)
  Present tense of TO BE has (có) three forms (dạng): am, is, are
  I am
  we are, you are, they are
  she is, he is, it is
  Form:
  (+) S + am/is/are ….. (-) S + am/is are not …. (?) Am/Is/Are + S + …..?
  (Yes, I am. Yes, we/you/they are. Yes, he/she/it is.
  No, I’m not. No, we/you/they aren’t. No, she/he/it isn’t.)
  Grammar exercise (Bài tập ngữ pháp)
  Fill in “am” “is” “are”
  Hello, I _________ Mai.
  _________ you a student?
  This _________ my mother.
  It _________ a book.
  That _________ an eraser.
  How old _________ you?
  They _________ rulers.
  What _________ your name?
  Her name _________ Nga.
  These books _________ red.
  How _________ Lan?
  She _________ a nurse.
  Ba _________ an engineer.
  Nam and Bao _________ students.
  We _________ doctors.
  My father _________ a teacher.
  My mother _________ a nurse.
  _________ your father a doctor?
  _________ they your pens?
  _________ it her desk?
  Chuyển sang câu phủ định và nghi vấn (trong câu nghi vấn: I – you, my – your)
  I’m Lan (-) I’m not Lan. (?) Are you Lan?
  I am
   
  Gửi ý kiến