Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  tu vung tieng anh 7 day du

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vn
  Người gửi: Nguyễn Thị Cẩm Giang
  Ngày gửi: 09h:28' 14-09-2017
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 137
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 1: BACK TO SCHOOL (TRỞ LẠI TRƯỜNG)
  A. FRIENDS
  1. Listen. Then practice with a partner
  back
  /bak/
  v
  trở lại
  
  nice
  /nʌɪs/
  adj
  vui, tốt, đẹp, hay
  
  see
  /siː/
  v
  gặp
  
  oh
  /əʊ/
  excl
  ồ
  
  so
  /səʊ/
  adv
  cũng vậy
  
  2. Read. Then answer the questions
  still
  /stɪl/
  adv
  vẫn còn
  
  lot
  /lɒt/
  n
  lô, nhiều
  
  unhappy
  /ʌnˈhapi/
  adj
  không vui, buồn
  
  miss
  /mɪs/
  v
  nhớ, nhớ nhung
  
  3. Listen. Then practice with a partner
  well
  /wɛl/
  adj
  khoẻ
  
  later
  /ˈleɪtə/
  adv
  sau
  
  4. Listen. Complete the dialogues
  just
  /dʒʌst/
  adv
  hoàn toàn
  
  bad
  /bad/
  adj
  tệ
  
  everything
  /ˈɛvrɪθɪŋ/
  pron
  mọi thứ
  
  pretty
  /ˈprɪti/
  adv
  khá, tương đối
  
  OK
  /əʊˈkeɪ/
  adj
  khá tốt
  
  busy
  /ˈbɪzi/
  adj
  bận
  
  lunch room
  /ˈlʌntʃ ruːm/
  n
  phòng ăn nhẹ
  
  5. Listen. Write letters of the dialogues in the order you hear
  order
  /ˈɔːdə/
  n
  thứ tự
  
  dinner
  /ˈdɪnə/
  n
  bữa tối
  
  will
  /wɪl/
  v
  sẽ
  
  hurry
  /ˈhʌri/
  v
  nhanh lên
  
  6. Play with words Ø
  B. Names and addresses
  1. Listen. Then practice with a partner
  address
  /əˈdrɛs/
  n
  địa chỉ
  
  family name
  /ˈfamɪli neɪm, -m(ə)l-/
  n
  họ
  
  middle
  /ˈmɪd(ə)l/
  adj
  ở giữa
  
  middle name
  /ˈmɪd(ə)l neɪm/
  n
  tên đệm
  
  2. Write. Complete this dialogue Ø
  3. Ask your partner questions and complete this form
  form
  /fɔːm/
  n
  biểu mẫu
  
  age
  /eɪdʒ/
  n
  tuổi
  
  4. Listen. Then practice with a partner
  about
  /əˈbaʊt/
  adv
  khoảng chừng
  
  5. Ask and answer with a partner
  bus stop
  /bʌs stɒp/
  n
  trạm xe buýt
  
  6. Listen and write
  recess
  /rɪˈsɛs, ˈriːsɛs/
  n
  giờ ra chơi
  
  stamp
  /stamp/
  n
  tem
  
  center
  /ˈsɛntə/
  n
  trung tâm
  
  pocket
  /ˈpɒkɪt/
  n
  túi áo, quần
  
  post
  /pəʊst/
  v
  gửi bằng bưu điện
  
  7. A survey
  survey
  /ˈsəːveɪ/
  n
  cuộc thăm dò
  
  survey
  /səˈveɪ/
  v
  thăm dò
  
  fill
  /fɪl/
  v
  điền
  
  means (of transport)
  /miːnz /
  n
  phương tiện (giao thông)
  
  transport
  /ˈtranspɔːt, ˈtrɑːn-/
  n
  giao thông
  
  distance
  /ˈdɪst(ə)ns/
  n
  khoảng cách
  
  UNIT 2: PERSONAL INFORMATION
  A. Telephone numbers
  1. Read
  personal
  /ˈpəːs(ə)n(ə)l/
  adj
  cá nhân
  
  information
  /ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n/
  n
  thông tin
  
  directory
  /dɪˈrɛkt(ə)ri, dʌɪ-/
  n
  danh bạ
  
  2. Listen and write the telephone numbers
  excuse
  /ɪkˈskjuːz, ɛk-/
  v
  xin lỗi
  
  yes?
  /jɛs/
  excl
  gì vậy?
  
  call
  /kɔːl/
  v
  gọi
  
  3. Listen
  4. Listen and read. Then answer the questions
  it
  /ɪt/
  pron
  dùng để nhận danh một người còn chưa biết là ai
  
  sure
  /ʃɔː, ʃʊə/
  adj, adv
  chắc chắn
  
  5. Listen. Then write the answers Ø
  6. Read. Then answer Ø
  7. Play with words
  sweet
  /swiːt/
  n
  kẹo
  
  last
  /lɑːst/
  v
  kéo dài
  
  till
  /tɪl/
  adv
  cho tới (khi)
  
  Remember
  future
  /ˈfjuːtʃə/
  n
  tương lai
  
  simple
  /ˈsɪmp(ə)l/
  adj
  đơn
  
  tense
  /tɛns/
  n
  thì
  
  
   
  Gửi ý kiến