Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi học kỳ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Giáo viên
  Người gửi: Trường THCS Nguyễn Văn Tiết
  Ngày gửi: 08h:36' 06-10-2017
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS …………………..
  Tên HS: …………………………………. Lớp: 8….
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20….. – 20…..
  Môn: Tin Học 8 – Thời gian: 45 phút – Ngày thi: ......./......./ 20….
  ĐIỂM
  Điểm ghi bằng chữ
  .................................................
  Giám khảo ký, ghi rõ họ tên
  ..................................................
  Tên, chữ kí giám thị
  GT1:...................................
  GT2:...................................
  
  ĐỀ 1:
  I. TRẮC NGHIỆM: (3Đ)
  Thí sinh chọn và ghi câu trả lời đúng nhất vào ô:
  Câu hỏi
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  Đáp án
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 1: Câu lệnh Pascal nào sau đây là hợp lệ?
  a. For i:=100 to 1 do write(‘Tin hoc’); b. For i:=1.5 to 10.5 do s:=s+1;
  c. For i:1 to 10 do writeln(‘HKII’); d. For i:=1 to 15 do writeln(‘Lop 8’);
  Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến X bằng bao nhiêu? X:=0; For i:=1 to 10 do If ( i mod 2 = 0) then X:=X + I;
  a. X=18 b. X = 20
  c. X = 24 d. X = 30
  Câu 3: Câu lệnh pascal nào sau đây là không hợp lệ?
  a. While x>5 do x = x + 1; b. While x<5 do x:=x+2;
  c. While x>0 do x:= x – 2; d. While x=10 do x:=x+3;
  Câu 4: Các khai báo biến mảng trong Pascal, khai báo nào sau đây là hợp lệ?
  a. Var X: array[1,50] of integer; b. Var A: array[1…50] of real;
  c. Var A: array[1.5 .. 50] of integer; d. Var X: array[1..50] of real;
  Câu 5: Câu lệnh Pascal nào sau đây là không hợp lệ?
  a. For i:=1 to 15 do x: = x+2; b. While ( n mod I <>0 ) do i:=i+1;
  c. A: array[1..10] of real; d. For i:=1 to 10 do begin tong:= tong+i;
  Câu 6: Vòng lặp While .. do là vòng lặp:
  a. Biết trước số lần lặp b. Chưa biết số lần lặp
  c. Biết trước số lần lặp nhưng nhỏ hơn 50 lần d.Có số lần lặp không quá 1000 lần
  II. THỰC HÀNH: (7Đ)
  Câu 1: ( 3đ) Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính và in ra màn hình N!
  Câu 2: (4 đ) Viết chương trình nhập một mảng n số nguyên. In ra màn hình phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng.

  TRƯỜNG THCS ……………………..
  Tên HS: Lớp: 8
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20….. – 20…..
  Môn: Tin Học 8 – Thời gian: 45 phút – Ngày thi: ......./......./ 2017
  ĐIỂM
  Điểm ghi bằng chữ
  .................................................
  Giám khảo ký, ghi rõ họ tên
  ..................................................
  Tên, chữ kí giám thị
  GT1:...................................
  GT2:...................................
  
  ĐỀ 2:
  I. TRẮC NGHIỆM: (3Đ)
  Thí sinh chọn và ghi câu trả lời đúng nhất vào ô:
  Câu hỏi
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  Đáp án
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 3: Câu lệnh pascal nào sau đây là không hợp lệ?
  a. While x>5 do x = x + 1; b. While x<5 do x:=x+2;
  c. While x>0 do x:= x – 2; d. While x=10 do x:=x+3;
  Câu 1: Câu lệnh Pascal nào sau đây là hợp lệ?
  a. For i:=100 to 1 do write(‘Tin hoc’); b. For i:=1.5 to 10.5 do s:=s+1;
  c. For i:1 to 10 do writeln(‘HKII’); d. For i:=1 to 15 do writeln(‘Lop 8’);
  Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến X bằng bao nhiêu? X:=0; For i:=1 to 10 do If ( i mod 2 = 0) then X:=X + I;
  a. X=18 b. X =
   
  Gửi ý kiến