Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập kiểm tra tiếng anh 3 ki 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huyền
Ngày gửi: 20h:27' 24-10-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 329
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG ANH LỚP 3
NĂM HỌC: 2016-2017
(Thời gian làm bài: 40 phút)

FULL NAME:……………………………………………………………………
CLASS: 3……
Giáo viên coi
Giáo viên chấm
Mark
Comment

Listening
Reading and
writing
Speaking
TotalPART 1: LISTENING ( 15 minutes )

Question 1. Listen and number. (1 pt) There is one example.
A

B

C

D

E
Question 2. Listen and match. (1pt) There is one example.
1
2
3
4

5


Question 3. Listen and tick (.(1 pt) There is one example.
1.


A.


B.

2.A.B.

3.A.B.

4.A.B.

5.


A.


B.
Question 4. Listen and write (1pt). There is one example.
Phong: Hi.(1) My name is Phong.
Linda: (2) ________, Phong. I`m Linda.
Phong: How are you?
Linda: I`m (3)_________, thank you. And you?
Phong: Fine, thanks. How (4)______ are you?
Linda: I`m (5)_________years old.

PART II: READING AND WRITING ( 20 minutes )
Question 5. Look and read. Put a tick ( () or cross (X) in the box (1pt).
There is one example.0. This is pen.

1. This is a pencil
2. This is my pencil sharpener.


3. We are in the gym.
4. Is this your pencil ?
No, it isn`t. It`s a pencil . 

5. These are my notebooks.

Question 6. Look and read. Write YES or NO (1 pt).There is one example.

This is my school. It is a big school in Thanh Ha. That is my classroom. It is beautiful. This is the library. It is new. And that is the playground. It is large. I play hide-and-seek with my friends there.
1. The school is big. ..………Yes…
2. The classroom is beautiful. ………………
3. The library is old. ………………
4. The playground is large. ........................
5. I play badminton with my friend there …… ....... ……
Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the word (1 pt).
There is one example.


1. t a c

(

c a t2. l o s h c o

(

_ _ _ _ _ _


 


3. r e u l r


(


_ _ _ _ _
4. r b e u b r


(_ _ _ _ _ 

 


5. t i g e h


(


_ _ _ _ _ _ _ _


Question 8. Order the words to make a complete sentence (1 pt).
There is one example.
1. is / Tony / This.
This is Tony.
2. meet / to / Nice / you.
..........................................................................
3. colour / is / What / it?
..............................................................................
4. friend, / is / Mary / This / my.
...................................................................................
5. like / Tom / Do / seek, / and / you / hide?
....................................................................................

III. ( ………….minutes ) (2pts)
 
Gửi ý kiến