Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  mom kinh te luong

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tong hop
  Người gửi: Phạm Lê Duy Quốc
  Ngày gửi: 18h:10' 04-07-2009
  Dung lượng: 399.0 KB
  Số lượt tải: 348
  Số lượt thích: 0 người
  ÔN TẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

  Hàm hồi quy tuyến tính (phương pháp bình phương bé nhất OLS: Ordinary Least Squares)
  PRF: Yi = ( +(Xi + ui.
  SRF: = + Xi (ước lượng)
  Tính giá trị trung bình mẫu (average value):
   và 
  Tính hệ số hồi quy (Coefficient):
   và 
  Tính phương sai (Variance):
   và 
  Tính độ lệch chuẩn (Standard Deviation):
  SDY = và SDX = 
  Tính đồng phương sai hay hiệp phương sai (Covariance):
  SXY = cov(X,Y) = 

  Tính tổng bình phương độ lệch:
  TSS = = = 
  ESS = = = 
  RSS = = 
  TSS = ESS + RSS
  Với và 
  Tính hệ số xác định R2:
  
  Với 0R2=1 đừơng hồi quy thích hợp (mức độ hòan hảo của mô hình) khi đó phần dư RSS=0
  => 
  R2=0 => SRF(mô hình hồi quy mẫu) không thích hợp RSS=TSS => 
  Hệ số tương quan: r (coefficient of Correlation)
  
  Với và 
  Ta có thể viết: 
  r cùng dấu với 
  Tính khỏang tin cậy hệ số:
  Bước 1: Xác định khỏang tin cậy 95% (hoặc 90%) để tìm mức ý nghĩa (=5% (hoặc 10%). Tính (/2 = 0.025. Tính giá trị t tra bảng t-student với phân vị (/2 và bậc tự do df=n-k-1
  Bước 2: Xác định phương sai PRF
  
  Bước 3: Xác định sai số chuẩn (standard error) của từng hệ số.
   Với 
  
  Bước 4: So sánh và tính khỏang tin cậy.
   hoặc 
   hoặc 
  Khỏang tin cậy của phương sai:
  Bước 1: Xác định khỏang tin cậy 95% (hoặc 90%) để tìm mức ý nghĩa (=5% (hoặc 10%). Tính phân vị (/2 = 0.025 và 1-(/2=0.975. Tra bảng phân phối Chi-square với 2 phân vị (/2 và 1-(/2 ứng với bậc tự do df=n-k-1
   và 
  Bước 2: Định khỏang tin cậy phương sai 
  Kiểm định hệ số hồi quy:
  Bước 1: Đặt giả thiết Ho: (=0 và H1: (#0 với mức ý nghĩa (=5% (thông thường)
  Bứơc 2: Áp dụng 1 trong các cách sau:
  Cách 1: Phương pháp khỏang tin cậy
  Kiểm định 2 phía: 
  Nếu (o không rơi vào khỏang này thì bác bỏ giả thiết Ho.
  Kiểm định phía phải: 
  Nếu (o không rơi vào khỏang này thì bác bỏ giả thiết Ho.
  Kiểm định phía trái: 
  Nếu (o không rơi vào khỏang này thì bác bỏ giả thiết Ho.

  Cách 2: Phương pháp giá trị tới hạn
  Bứơc 1: Tính 
  Bước 2: Tra bảng với mức ý nghĩa (/2 và ( ((/2 đối với kiểm định 2 phía và ( đối với kiểm định 1 phía). Tra bảng t-student: và 
  Bước 3: So sánh t0 với giá trị tới hạn.
  Kiểm định 2 phía: (to(> : bác bỏ giả thiết Ho.
  Kiểm định phía phải: (to(> : bác bỏ giả thiết Ho.
  Kiểm định phía trái: (to(< - : bác bỏ giả thiết Ho.
  Cách 3: Phương pháp giá trị p-value
  Bước 1: Tính giá trị 
  Bước 2: Tính p-value = P((t(> to)
  Bước 3: So sánh với mức ý nghĩa (=5%
  Kiểm định 2 phía: p-value <(: bác bỏ giả thiết Ho.
  Kiểm định 1 phía: p-value/2 <(: bác bỏ giả thiết Ho.
  Kiểm định sự phù hợp của mô hình (F0):
  - R2 càng gần 1, mô hình hồi quy càng có ý nghĩa. Do đó, đánh giá xem giá trị R2>0 có ý nghĩa thống kê hay không.
  - Đối với mô hình hồi quy 2 biến, giả thiết Ho còn có ý nghĩa biến độc lập không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y.
  - Kiểm định bằng phương pháp giá trị tới hạn.
  Bước 1: Đặt giả thiết Ho: R2=0 ~~(=0 và H1: R2>0
  Bước 2: tính Fo = =
  Bước 3: So sánh kết quả với (=5%. Tra bảng F với mức ý nghĩa ( và 2 bậc tự do (1,n-2) ta tính đựơc giá trị tới hạn F((1,n-2).
  So sánh Fo và F((1,n-2)
  Nếu Fo> F((1
   
  Gửi ý kiến