Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra Giáo Dục Công Dân 8-Học kì II

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Luơng Hùng
  Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:39' 20-02-2008
  Dung lượng: 25.0 KB
  Số lượt tải: 529
  Số lượt thích: 0 người
  Tr­êng Trung häc c¬ së §Ò thi häc k× II n¨m häc 2006 -2007
  T« Hoµng M«n: GDCD 8
  Thêi gian: 45 phót
  ( Kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò)
  §Ò ch½n:
  C©u 1: ( 4 ®iÓm)
  QuyÒn khiÕu n¹i lµ g×? C«ng d©n cã thÓ thùc hiÖn quyÒn khiÕu n¹i b»ng c¸ch nµo? Ph¸p luËt qui ®Þnh nh­ thÕ nµo trong viÖc thùc hiÖn quyÒn khiÕu n¹i ? Ph©n biÖt sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a quyÒn khiÕu n¹i vµ tè c¸o.
  C©u 2: ( 3 ®iÓm)
  Tµi s¶n nhµ n­íc vµ lîi Ých c«ng céng lµ g×? KÓ tªn mét sè tµi s¶n nhµ n­íc vµ lîi Ých c«ng céng mµ em biÕt. C«ng d©n cÇn lµm g× ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô t«n träng, b¶o vÖ tµi s¶n nhµ n­íc vµ lîi Ých c«ng céng.
  C© u3: ( 3 §iÓm)
  QuyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o sÏ ®­îc ¸p dông vµo t×nh huèng nµo sau ®©y? V× sao?
  Anh Y bÞ c¾t tiÒn th­ëng kh«ng râ lÝ do.
  Nhµ C cã biÓu hiÖn bu«n b¸n ma tóy.
  ChÞ H bÞ tßa xö sai.
  Tr­êng Trung häc c¬ së §Ò thi häc k× II n¨m häc 2006 -2007
  T« Hoµng M«n: GDCD 8
  Thêi gian: 45 phót
  ( Kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò)
  §Ò lÎ:
  C©u 1: ( 4 §iÓm)
  QuyÒn tè c¸o lµ g×? C«ng d©n cã thÓ thùc hiÖn quyÒn tè c¸o b»ng c¸ch nµo? Ph¸p luËt qui ®Þnh nh­ thÕ nµo trong viÖc thùc hiÖn quyÒn tè c¸o ? Ph©n biÖt sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a quyÒn khiÕu n¹i vµ tè c¸o.
  C©u 2: ( 3 §iÓm)
  ThÕ nµo lµ quyÒn tù do ng«n luËn? C«ng d©n thùc hiÖn quyÒn tù do ng«n luËn nh­ thÕ nµo? B¶n th©n em ®· cã nh÷ng viÖc lµm nµo thÓ hiÖn quyÒn tù do ng«n luËn cña m×nh?
  C©u 3: ( 3 §iÓm)
  QuyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o sÏ ®­îc ¸p dông vµo t×nh huèng nµo sau ®©y? V× sao?
  H ph¸t hiÖn A lÊy tiÒn cña mét b¹n trong líp.
  B¹n K më tµi liÖu trong giê kiÓm tra.
  Anh M bÞ gi¸m ®èc cho th«i viÖc mµ kh«ng râ lÝ do.
  No_avatar
  sao đề thi mà hok có trắc nghiệm gì cả
  No_avatar
  sao de thi ko co dap an 
  No_avatar
  Tuyệt
  No_avatar
  nhung mak ... co dap an thi wa tuyet lun nak
  Avatar
  Ngây thơ hay wua nhung ko giong truong mjnh!!!!!!
  No_avatar
  ec bài thi gì kì vậy?ko có d0ap1 an z cug như ko! vs lại chẳng giống truog mik! ax!(cobezujtjnh2011)
   
  Gửi ý kiến