Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề & đáp anh thi học kỳ I- Anh 9(09-10)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:42' 01-03-2017
  Dung lượng: 38.0 KB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
  BẮC GIANG NĂM HỌC 2009 - 2010
  Môn : Tiếng Anh lớp 9.
  Thời gian làm bài: 45 phút.


  I.Choose A,B,C or D which best completes each following sentence ( 2 pts ).

  1.I wish I ……… more time to finish the work.
  A.have B.am having C.was having D. had
  2.When I was at the primary school, my mother…………….. me to school every day.
  A.takes B. is taking C.used to take D. taking
  3.We haven’t met each other …………………….. 3 weeks.
  A.about B.for C.since D.in
  4.He will arrive in Noi Bai airport ……………… Monday morning next week.
  A.on B.in C.at D.to

  II.Choose the right word in brackets to complete the following sentences ( 2 pts).

  1.Lan ( watches / watched ) ………………….. a good film on cableTV last night.
  2.Peter is in London now.He wishes he ( is / were )………….. in Hanoi Vietnam.
  3.You like playing computer games, (do / don’t) …………… …………you?
  4.I know you won’t mind sitting by her, ( will / won’t )………….. ….……… you?

  III.Match the phrases in column A with those in column B to make each full sentence (2pts).

  Example: 1- e.

  A
  B
  
  1. Mai worked hard,…
  a.so I turned on the air conditioner.
  
  2.It was hot,……
  b.so she didn’t have time for breakfast.
  
  3.Nga is sick today,….
  c.so Mrs. Robinson took it back to the shop.
  
  4.Na woke up late,…
  d.so she won’t go to school.
  
  5.The new camera didn’t work,…
  e. so she passed the exam.
  
  
  
  

  IV.Write a short passage telling about yourself. You must base on the following information (4pts ):
  1.What is your name?
  2.Where are you from?
  3.Where do you live?
  4.How many people are there in your family?Who are they?
  5.Do you live with your parents?
  6.When did you study English?
  7.How do you speak English now?
  8.Can you speak any other foreign languages?

  THE END

  Đáp án và hướng dẫn chấm
  đề kiểm tra chất lượng học kỳ I
  Năm học 2009-2010.
  Môn : Tiếng Anh lớp 9.
  ……………………………

  Câu I: 2 điểm, mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm.

  1.D 2.C 3.B 4.A

  Câu II: 2 điểm, mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm.

  1.watched 2.were 3.don’t 4.will

  Câu III: 2 điểm, mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm.

  2- a 3- d 4 - b 5 - c

  Câu IV: 4 điểm, mỗi câu viết đúng theo mỗi thông tin gợi ý cho 0,5 điểm.

  Giáo viên có thể căn cứ vào bài làm thực tế của HS để chấm và quyết định điểm cho phù hợp nếu nội dung bài viết của HS sát với yêu cầu đầu bài và đảm bảo được đúng ngữ pháp.
  Một số gợi ý nội dung bài viết:

  My name is……………
  I am from……………..
  I live in………………..
  There are ……… people in my family. They are my …, my……., and I.
  I live with my parents./ I don’t live with my parents. I live with my grand-parents/…..
  I have learnt English since 2006./ …. for 4 years.
  I speak English very well./ not very well / badly………….
  I can not speak any other foreign languages. / …… I can speak some Chinese words…../ Russian…..

  The End

  No_avatar

  lam wa pro

   

   
  Gửi ý kiến